MENU
WŁADZE BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
KONKURSY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - POCZĄTEK KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - KONIEC KADENCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BUDŻET GMINY
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZARZĄDZENIA
Zarządzenia 2008
Zarządzenia 2009
Zarządzenia 2010
Zarządzenia 2011
Zarządzenia 2012
Zarządzenia 2013
Zarządzenia 2014
Zarządzenia 2015
Zarządzenia 2016
Zarządzenia 2017
Zarządzenia 2018
Zarządzenia 2019
UCHWAŁY
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY CISNA 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2011
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    Zarządzenia 2011
Liczba odwiedzin kategorii: 1383 
 
Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 18/2011 w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Cisna.
 2. Zarządzenie nr 19/2011 w sprawie ustalenia wartości kwotowej jednego punktu dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Cisna.
 3. Zarządzenie nr 20/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.
 4. Zarządzenie Nr 21/2011 w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu Gminy Cisna na 2011 rok
 5. Zarządzenie Nr 22/2011 w sprawie zmian w budżecie
 6. Zarządzenie Nr 23/2011 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 7. Zarządzenie Nr 23/I/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
 8. Zarządzenie Nr 24/2011 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót zadania pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m-ci Wetlina
 9. Zarządzenie Nr 25/2011 w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód powodziowych
 10. Zarzadzenie Nr 26/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomosci
 11. Zarzadzenie Nr 26/I/2011 w sprawie ustalenia miejsc płatnego parkowania pojazdów samochodowych na nieruchomościach stanowiących mienie komunalne Gminy Cisna oraz opłat za korzyst z szaletów publicznych w miejscowości Wetlina
 12. Zarządzenie Nr 27/2011 w sprawie powołania komisji do odbioru robót odbudowy infrastruktury drogowej finansowanych w ramach dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
 13. Zarządzenie Nr 28/2011 w sprawie powołania komisji do sprawdzenia gwarancyjnego podłóg z paneli w 3 klasach w ZS w Cisnej
 14. Zarządzenie Nr 29/2011 w sprawie udzielenia upoważnienia do podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji
 15. Zarządzenie Nr 30/2011 w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód powodziowych
 16. Zarządzania Nr 31/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia VI przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
 17. Zarządzenie Nr 32/2011 w sprawie ustalenia wartości kwotowej jednego punktu dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Cisna
 18. Zarzadzenie Nr 33/2011 w sprawie obslugi informatycznej wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarzadzonych na dzień 9 października 2011r
 19. Zarzadzanie Nr 34/2011 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu RP do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r
 20. Zarzadzenie Nr 35/2011 w sprawie zmian w budżecie
 21. Zarządzenie Nr 36/2011 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego w Gminie Cisna
 22. Zarządzenie Nr 37/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy
 23. Zarządzenie Nr 38/2011 w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Cisna
 24. Zarządzenie Nr 39/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011 roku
 25. Zarządzenie Nr 40/2011 w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2010/2011 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego
 26. Zarządzenie Nr 41/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2011 roku
 27. Zarządzenie Nr 42/2011 w sprawie ustalenia wysokości stawki za odprowadzanie ścieków sanitarnych-bytowych do kanalizacji gminnej w miejscowości Cisna
 28. Zarządzenie Nr 43/2011 w sprawie ustalenia wysokości stawki za odprowadzenie ścieków sanitarnych-bytowych do kanalizacji gminnej w miejscowości Wetlina
 29. Zarządzenie Nr 44/2011 w sprawie ustalenia wysokości stawki zaliczkowej za pobraną zimną wodę pitną z ujęcia wody w Majdanie
 30. Zarządzenie Nr 45/2011 w sprawie ustalenia stawki zaliczkowej za pobraną zimną wodę pitną przez odbiorców indywidualnych i podmioty gospodarcze w miejscowości Cisna z ujęcia którego właścicielem jest Nadleśnictwo
 31. Zarządzenie Nr 46/2011 w sprawie ustalenia wysokości stawki zaliczkowej za pobraną zimną wodę pitną przez odbiorców indywidualnych i podmioty gospodarcze w miejscowości Kalnica
 32. Zarządzenie Nr 47/2011 w sprawie ustalenia wysokości stawki zaliczkowej za pobraną zimną wodę pitną przez odbiorców indywidualnych i podmioty gospodarcze w miejscowości Cisna
 33. Zarządzenie Nr 48/2011 w sprawie ustalenia wysokości stawki zaliczeniowej za pobraną wodę pitną przez odbiorców indywidualnych i podmioty gospodarcze w miejscowości Wetlina z ujęć wody: Beskidnik, Wetlina, Stare Sioło będących własnością Gminy Cisna
 34. Zarządzenie Nr 48/a/2011 w sprawie ustalenia wysokości stawki zaliczeniowej za pobraną zinmą wodę pitną przez odbiorców indywidualnych i podmioty gospodarcze w miejscowości Strzebowiska z ujęcia wody w Strzebowiskach będącego własnością Gminy Cisna
 35. Zarządzenie Nr 49/2011 w sprawie ustalenia stawki za usługi transportowe w zakresie opróżniania szamb komunalnym samochodem asenizacyjnym
 36. Zarządzenie Nr 50/2011 w sprawie ustalenia stawki za usługę czyszczenia kanalizacji samochodem asenizacyjnym
 37. Zarządzenie Nr 51/2011 w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i przynależne do nich pomieszczenia gospodarcze stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Cisna