MENU
WŁADZE BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
KONKURSY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - POCZĄTEK KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - KONIEC KADENCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BUDŻET GMINY
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY
Uchwały 2008
Uchwały 2009
Uchwały 2010
Uchwały 2011
Uchwały 2012
Uchwały 2013
Uchwały 2014
Uchwały 2015
Uchwały 2016
Uchwały 2017
Uchwały 2018
Uchwały 2019
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY CISNA 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2011
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    Uchwały 2008
Liczba odwiedzin kategorii: 1366 
 
Uchwała Nr XIX/86/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 
Załączniki:

 1. Uchwała Nr XVII/77/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 rok.
 2. Uchwała Nr XVII/78/2008 w sprawie ustalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Cisna 1/2004" w gminie Cisna.
 3. Uchwała Nr XVIII/79/2008 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cisna za 2007 rok.
 4. Uchwała Nr XVIII/80/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2008 roku
 5. Uchwała Nr XVIII/81/2008 w sprawie ustalenia miejscowości w których pobiera się opłatę miejscową i wysokości stawek opłaty miejscowej oraz trybu jej pobierania.
 6. Uchwała Nr XVIII/82/2008 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę wieloletnią.
 7. Uchwała Nr XVIII/83/2008 w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Gminy, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Budżetu i Finansów, Komisji ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Handlu, Komisji ds. Zdrowia, Pomocy Społecznej, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury oraz Komisji ds. Turystyki i Sportu.
 8. Uchwała Nr XVIII/84/2008 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez Wójta Gminy wykraczającego poza rok budżetowy.
 9. Uchwała Nr XVIII/85/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 10. Uchwała Nr XIX/86/2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 11. Uchwała Nr XIX/87/2008 w sprawie zatwierdzenia "Planu Rozwoju miejscowości Cisna na lata 2008-2015".
 12. Uchwała Nr XIX/88/2008 w sprawie zatwierdzenia "Planu Rozwoju miejscowości Wetlina na lata 2008-2015".
 13. Uchwała Nr XIX/89/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności działek o nr ewidencyjnych 124/1 i 124/2 położonych w miejscowości Cisna, 251, 252 i 253 położonych w miejscowości Wetlina oraz 57/1, 57/2 i 59/1 położonych w miejscowości Jaworzec na rzecz ich użytkownika wieczystego.
 14. Uchwała Nr XX/89/2008 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością.
 15. Uchwała Nr XX/90/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 16. Uchwała Nr XX/91/2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 17. Uchwała Nr XX/92/2008 w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
 18. Uchwała Nr XX/93/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących działki nr ewid. 117/13 i 117/14 w miejscowości Strzebowiska.
 19. Uchwała Nr XX/94/2008 w sprawie zatwierdzenia "Strategii Rozwoju Gminy Cisna na lata 2008-2020".
 20. Uchwała Nr XX/95/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2008 roku.
 21. Uchwała Nr XX/96/2008 w sprawie wyznaczenia miejsc poboru kruszywa z dna rzeki w granicach powszechnego korzystania z wód na terenie Gminy Cisna w roku 2008.
 22. Uchwała Nr XXI/97/2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
 23. Uchwała Nr XXI/98/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2008 roku.
 24. Uchwała Nr XXI/99/2008 w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
 25. Uchwała Nr XXII/100/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy w 2008 r.
 26. Uchwała Nr XXII/101/2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
 27. Uchwała Nr XXIII/102/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2008 roku.
 28. Uchwała Nr XXIII/103/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności działki o nr ewidencyjnym 661 położonej w miejscowości Wetlina na rzecz jej użytkownika wieczystego.
 29. Uchwała Nr XXIV/105/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miny w 2008 roku.
 30. Uchwała Nr XXIV/106/2008 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i trybu jej poboru.
 31. Uchwała Nr XXIV/107/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy.
 32. Uchwała Nr XXIV/108/2008 zmieniająca uchwałę NR XVIII/81/2008 Rady Gminy w Cisnej z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia miejscowości w których pobiera się opłatę miejscową i wysokości stawek opłaty miejscowej oraz trybu jej pobierania.
 33. Uchwała Nr XXIV/109/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 34. Uchwała Nr XXIV/110/2008 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/84/2008 r. Rady Gminy w Cisnej z dn. 24.04.2008 r. dot. zaciągnięcia zobowiązania przez Wójta Gminy wykraczającego poza rok Budżetowy 2008.
 35. Uchwała Nr XXIV/111/2008 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości.
 36. Uchwała Nr XXIV/112/2008 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości.
 37. Uchwała Nr XXIV/113/2008 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości.
 38. Uchwała Nr XXIV/114/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zakup lokalu zajmowanego przez Pogotowie Ratunkowe.
 39. Uchwała Nr XXIV/115/2008 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Cisna.
 40. Uchwała Nr XXIV/116/2008 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości.
 41. Uchwała Nr XXV/118/2008 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani.
 42. Uchwała Nr XXV/119/2008 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych.
 43. Uchwała Nr XXV/120/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2008 roku.
 44. Uchwała Nr XXV/121/2008 w sprawie upoważnienia wójta Gminy Cisna do Wystawienia weksla "in blanco".
 45. Uchwała Nr XXV/122/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości w miejscowości Przysłup.
 46. Uchwała Nr XXV/123/2008 w sprawie wyrażenie zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości.
 47. Uchwała Nr XXV/124/2008 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości.
 48. Uchwałą Nr XXII/104/2008 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Lesku.
 49. Uchwałą Nr XXV/117/2008 w sprawie budżetu Gminy na 2099 rok.
 50. Uchwałą Nr XVI/75/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządy terytorialnego.
 51. Uchwałą Nr XVI/76/2008 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości.