MENU
WŁADZE BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
KONKURSY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - POCZĄTEK KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - KONIEC KADENCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BUDŻET GMINY
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY
Uchwały 2008
Uchwały 2009
Uchwały 2010
Uchwały 2011
Uchwały 2012
Uchwały 2013
Uchwały 2014
Uchwały 2015
Uchwały 2016
Uchwały 2017
Uchwały 2018
Uchwały 2019
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY CISNA 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2011
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    Uchwały 2010
Liczba odwiedzin kategorii: 1539 
 
Załączniki:

 1. Uchwała Nr XXXIII/183/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości.
 2. Uchwała Nr XXXIII/184/2010 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
 3. Uchwała Nr XXXIII/185/2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości.
 4. Uchwała Nr XXXIII/186/2010 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości.
 5. Uchwała Nr XXXIII/187/2010 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę wieloletnią.
 6. Uchwała Nr XXXIII/188/2010 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny własności działki.
 7. Uchwała Nr XXXIII/189/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 8. Uchwała Nr XXXIII/190/2010 w sprawie wystąpienia do Wojewody Podkarpackiego z Wnioskiem o przekazanie nieruchomości na rzecz mienia komunalnego.
 9. Uchwała Nr XXXIII/191/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.
 10. Uchwała Nr XXXIII/192/2010 w sprawie uchwały planów pracy Rady Gminy, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Budżetu i Finansów, Komisji ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Handlu, Komisji ds. Zdrowia, Pomocy Społecznej, Spraw Socjalnych, Oświaty i kultury oraz Komisji ds. Turystyki i Sportu.
 11. Uchwała Nr XXXIII/193/2010 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Cisnej.
 12. Uchwała Nr XXXIII/194/2010 w sprawie zaciągnięcia Kredytu długoterminowego.
 13. Uchwała Nr XXXIII/195/2010 w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami.
 14. Uchwała Nr XXXIII/196/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Wetlina 1/2005" w gminie Cisna.
 15. Uchwała Nr XXXIII/197/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej NR XXXII/179/2009 Rady Gminy w Cisnej z dnia 29 grudnia 2009 r.
 16. Uchwała Nr XXXIV/198/2010 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 17. Uchwała Nr XXXIV/199/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku.
 18. Uchwała Nr XXXIV/200/2010 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości.
 19. Uchwała Nr XXXIV/201/2010 w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Cisna na lata 2009-2015
 20. Uchwała Nr XXXIV/202/2010 w sprawie utworzenia zespołu Szkół w Cisnej
 21. Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu gminy Cisna za rok 2009.
 22. Uchwała Nr XXXV/204/2010 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cisna za 2009 rok.
 23. Uchwała Nr XXXV/205/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku.
 24. Uchwała Nr XXXVI/207/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Cisna oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze roku budżetowego.
 25. Uchwała Nr XXXVI/210/2010 w sprawie aktualizacji: "Planu Gospodarki Odpadami na lata 2005-2015".
 26. Uchwała Nr XXXVII/212/2010 w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Wetlinie.
 27. Uchwała Nr XXXVII/213/2010 w sprawie wyrażenia zgody na realizację wspólnie z Województwem Podkarpackim Projektu "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" zaplanowanego w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013" w Województwie Podkarpackim.
 28. Uchwała Nr XXXVII/214/2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
 29. Uchwała Nr XXXVII/215/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku.
 30. Uchwała Nr XXXVII/216/2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
 31. Uchwała Nr XXXVII/217/2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
 32. Uchwała Nr XXXVIII/218/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjecie nieruchomości.
 33. Uchwała Nr XXXVIII/219/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
 34. Uchwała Nr XXXVIII/221/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku
 35. Uchwała Nr XXXIX/222/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 r.
 36. Uchwała Nr XXXIX/223/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 37. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Cisna za I półrocze 2010 r.
 38. Uchwała Nr XL/224/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy.
 39. Uchwała Nr XL/225/2010 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i trybu jej poboru.
 40. Ocena Aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w Gminie Cisna.
 41. Uchwała Nr XL/226/2010 w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Cisna na lata 2009 - 2015
 42. Uchwała Nr XL/227/2010 w sprawie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 43. Uchwała Nr XL/228/2010 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 44. Uchwała Nr XL/231/2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 45. Uchwała Nr XL/232/2010 w sprawie zwolnienia obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
 46. Uchwałą Nr XXXIV/203/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "CISNA 1/2004" w gminie Cisna.
 47. Uchwałą Nr XXXVI/206/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku.
 48. Uchwałą Nr XXXVI/208/2010 w sprawie obciążenia nieruchomości służebności.
 49. Uchwałą Nr XXXVI/209/2010 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 50. Uchwałą Nr XXXVII/211/2010 w sprawie założenia szkoły Podstawowej w Wetlinie i włączenia jej do Zespołu Szkół w Cisnej.
 51. Uchwałą Nr XXXVIII/220/2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
 52. Uchwała Nr I/1/2010 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach radnego na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Cisna.
 53. Uchwała Nr I/2/2010 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy.
 54. Uchwała Nr I/3/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
 55. Uchwała Nr III/4/2010 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Cisna.
 56. Uchwała Nr III/5/2010 w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet.
 57. Uchwała Nr III/6/2010 w sprawie ustalenia liczby i rodzajów stałych komisji Rady Gminy, wyboru ich Przewodniczących oraz powołania składów osobowych.
 58. Uchwała Nr IV/7/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku.