MENU
WŁADZE BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
KONKURSY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - POCZĄTEK KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - KONIEC KADENCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BUDŻET GMINY
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY
Uchwały 2008
Uchwały 2009
Uchwały 2010
Uchwały 2011
Uchwały 2012
Uchwały 2013
Uchwały 2014
Uchwały 2015
Uchwały 2016
Uchwały 2017
Uchwały 2018
Uchwały 2019
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY CISNA 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2011
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    Uchwały 2013
Liczba odwiedzin kategorii: 1659 
 
Załączniki:

 1. Uchwała budżetowa Nr XXVIII/105/2013 Rady Gminy Cisna z dnia 31 stycznia 2013r.
 2. Uchwała Nr XXVIII/106/2013 z dnia 31 stycznia 2013r. Rady Gminy Cisna w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cisna
 3. Uchwała Nr XXVIII/107/2013 z dnia 31 stycznia 2013r. Rady Gminy Cisna w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. "Czas na aktywność w Gminie Cisna" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechniane aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
 4. Uchwała Nr XXVIII/108/2013 z dnia 31 stycznia 2013r. Rady Gminy Cisna w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań oraz zabezpieczania środków finansowych w budżecie gminy w latach 2013 - 2015 na realizację projektu "Czas na aktywność w Gminie Cisna" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechniane aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
 5. Uchwała Nr XXVIII/109/2013 z dnia 31 stycznia 2013r. Rady Gminy Cisna w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 6. Uchwała Nr XXVIII/110/2013 z dnia 31 stycznia 2013r. Rady Gminy Cisna w sprawie obwodów do głosowania.
 7. Uchwała Nr XXVIII/111/2013 z dnia 31 stycznia 2013r. Rady Gminy Cisna w sprawie uchylenia Uchwały nr XXVI/97/2012r. Rady Gminy Cisna z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cisna.
 8. Uchwała Nr XXVIII/112/2013 z dnia 31 stycznia 2013r. Rady Gminy Cisna w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cisna.
 9. Uchwała Nr XXIX/113/2013 Rady Gminy Cisna z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 10. Uchwała Nr XXIX/114/2013 Rady Gminy Cisna z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu leskiego
 11. Uchwała Nr XXIX/115/2013 Rady Gminy Cisna z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Planu wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2013
 12. Uchwała Nr XXX/116/2013 Rady Gminy Cisna z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Wetlina 1/2005" w gminie Cisna
 13. Uchwała Nr XXX/117/2013 Rady Gminy Cisna z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez punkt przedszkolny prowadzony przez Gminę Cisna w czasie dyżuru wakacyjnego
 14. Uchwała Nr XXX/118/2013 Rady Gminy Cisna z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2013 roku
 15. Uchwała Nr XXX/119/2013 Rady Gminy Cisna z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
 16. Uchwała Nr XXX/120/2013 Rady Gminy Cisna z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cisna
 17. Uchwała Nr XXX/121/2013 Rady Gminy Cisna z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
 18. Uchwała Nr XXX/122/2013 Rady Gminy Cisna z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 19. Uchwała Nr XXXI/123/2013 Rady Gminy Cisna z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/120/2013 Rady Gminy Cisna z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cisna
 20. Uchwała Nr XXXI/124/2013 Rady Gminy Cisna z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/122/2013 Rady Gminy w Cisnej z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 21. Uchwała Nr XXXI/125/2013 Rady Gminy Cisna z dnia 26 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/100/2012 Rady Gminy Cisna z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 22. Uchwała Nr XXXI/126/2013 Rady Gminy Cisna z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany terminu spłaty rat kredytu bankowego zaciągniętego w ING Bank Śląski SA z siedzibą w Katowicach Oddział w Rzeszowie
 23. Uchwała Nr XXXI/127/2013 Rady Gminy Cisna z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany terminu spłaty rat kredytu bankowego zaciągniętego w PKO BP z siedzibą w Warszawie Regionalnym Oddziale Korporacyjnym w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie PKO BP SA
 24. Uchwała Nr XXXI/128/2013 Rady Gminy Cisna z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Wetlina 1/2005" w gminie Cisna
 25. Uchwała Nr XXXII/129/2013 Rady Gminy w Cisnej z dnia 28.06.2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r.
 26. Uchwała Nr Nr XXXII/130/2013 Rady Gminy w Cisnej z dnia 28.06.2013r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012r.
 27. Uchwała Nr Nr XXXII/131/2013 Rady Gminy w Cisnej z dnia 28.06.2013r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tyt. wykonania budżetu za 2012r
 28. Uchwała Nr Nr XXXII/132/2013 Rady Gminy w Cisnej z dnia 28.06.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości
 29. Uchwała Nr Nr XXXII/133/2013 Rady Gminy w Cisnej z dnia 28.06.2013r. w sprawie uchwalenia statutu GOPS w Cisnej.
 30. Uchwała Nr Nr XXXII/134/2013 Rady Gminy w Cisnej z dnia 28.06.2013r. w sprawie dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych
 31. Uchwała Nr Nr XXXII/135/2013 Rady Gminy w Cisnej z dnia 28.06.2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie w 2013 roku
 32. Uchwała Nr XXXIII/137/2013 Rady Gminy w Cisnej z dnia 13 września 2013r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego konsolidacyjnego.
 33. Uchwała Nr Nr XXXIII/138/2013 Rady Gminy w Cisnej z dnia 13 września 2013r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
 34. Uchwała Nr Nr XXXIII/139/2013 Rady Gminy w Cisnej z dnia 13 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemniki
 35. Uchwała Nr Nr XXXIII/140/2013 Rady Gminy w Cisnej z dnia 13 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 36. Uchwała Nr Nr XXXIII/141/2013 Rady Gminy w Cisnej z dnia 13 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2013 roku
 37. Uchwała Nr Nr XXXIV/142/2013 Rady Gminy w Cisnej z dnia 7 października 2013r. w sprawie uchylenia uchwały XXXIX/114/2013 Rady Gminy Cisna z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leskiego.
 38. Uchwała Nr XXXIV/143/2013 Rady Gminy w Cisnej z dnia 7 października 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cisna
 39. Wieloletnia Prognoza Finansowa zał. nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/143/2013 Rady Gminy w Cisnej z dnia 7 października 2013r.
 40. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022 Gminy Cisna
 41. Uchwała Nr XXXIV/144/2013 Rady Gminy w Cisnej z dnia 7 października 2013r. w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego
 42. Uchwała Nr XXXV/145/2013 Rady Gminy w Cisnej z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy
 43. Uchwała Nr XXXV/146/2013 Rady Gminy w Cisnej z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i trybu jej poboru
 44. Uchwała Nr XXXV/147/2013 Rady Gminy w Cisnej z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
 45. Uchwała Nr XXXV/148/2013 Rady Gminy w Cisnej z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2013 r.
 46. Uchwała Nr XXXV/149/2013 Rady Gminy w Cisnej z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Budowa bezpiecznego placu zabaw dla oddziału przedszkolnego w Cisnej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 47. Uchwała Nr XXXVI/150/2013 Rady Gminy w Cisnej z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cisna.
 48. Uchwała budżetowa Nr XXXVI/151/2013 Rady Gminy w Cisnej z dnia 19 grudnia 2013r.
 49. Uchwała Nr XXXVII/152/2013 Rady Gminy w Cisnej z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2013r.