MENU
WŁADZE BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
KONKURSY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - POCZĄTEK KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - KONIEC KADENCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BUDŻET GMINY
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY
Uchwały 2008
Uchwały 2009
Uchwały 2010
Uchwały 2011
Uchwały 2012
Uchwały 2013
Uchwały 2014
Uchwały 2015
Uchwały 2016
Uchwały 2017
Uchwały 2018
Uchwały 2019
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY CISNA 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2011
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    Uchwały 2014
Liczba odwiedzin kategorii: 1496 
 
Załączniki:

 1. Uchwała Nr XXXVIII/153/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 stycznia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/107/2013 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. "Czas na aktywność w Gminie Cisna" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechniane aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
 2. Uchwała Nr XXXVIII/154/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 stycznia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/108/2013 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy w latach 2013 - 2015na realizację projektu "Czas na aktywność w Gminie Cisna" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechniane aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
 3. Uchwała Nr XXXVIII/155/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zapewnienia pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, które własnym staraniem nie mogą sobie tego zapewnić.
 4. Uchwała Nr XXXVIII/156/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020 "Ciepły posiłek dla dzieci i młodzieży".
 5. Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/156/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 stycznia 2014r. - Program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020 "Ciepły posiłek dla dzieci i młodzieży".
 6. Uchwała Nr XXXVIII/157/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości.
 7. Uchwała Nr XXXIX/158/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr XXXVI/151/2013 Rady Gminy Cisna z dnia 19 grudnia 2013r.
 8. Uchwała Nr XXXIX/159/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cisna
 9. Uchwała Nr XXXIX/160/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Planu wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2014
 10. Uchwała Nr XXXIX/161/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Gminy, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Budżetu i Finansów, Komisji ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Handlu, Komisji ds. Zdrowia, Pomocy Społecznej, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury oraz Komisji ds. Turystyki i Sportu
 11. Uchwała Nr XL/162/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2014 roku.
 12. Uchwała Nr XL/163/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 13. Uchwała Nr XL/164/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 marca 2014r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015.
 14. Uchwała Nr XL/165/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Cisna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014r.
 15. Uchwała Nr XL/166/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Cisna 1/2004" w Gminie Cisna.
 16. Uchwała Nr XL/167/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć specjalisty terapii pedagogicznej, logopedy i psychologa udzielających pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Cisna
 17. Uchwała Nr XL/168/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 26/1.
 18. Uchwała Nr XL/169/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 28/1.
 19. Uchwała Nr XL/170/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 27/1.
 20. Uchwała Nr XL/171/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 206/2.
 21. Uchwała Nr XL/172/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 22. Uchwała Nr XL/173/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości.
 23. Uchwała Nr XLI/174/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 23 maja 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę wieloletnią.
 24. Uchwała Nr XLI/175/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 23 maja 2014r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Cisna nieruchomości położonych w miejscowościach Przysłup i Dołżyca.
 25. Uchwała Nr XLI/176/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 23 maja 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 26. Uchwała Nr XLI/177/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 23 maja 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 27. Uchwała Nr XLI/178/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 23 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2014 roku.
 28. Uchwała Nr XLII/179/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r.
 29. Uchwała Nr XLII/180/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.
 30. Uchwała Nr XLII/181/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
 31. Uchwała Nr XLII/182/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 32. Uchwała Nr XLII/183/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.
 33. Uchwała Nr XLII/184/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/83/2012 Rady Gminy Cisna z dnia 30 października 2012 w sprawie podziału gminy Cisna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 34. Uchwała Nr XLII/185/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2014 roku.
 35. Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy Cisna z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach radnego na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Cisna.
 36. Uchwała Nr I/2/2014 Rady Gminy Cisna z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
 37. Uchwała Nr I/3/2014 Rady Gminy Cisna z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
 38. Uchwała Nr II/4/2014 Rady Gminy Cisna z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Cisna.
 39. Uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy Cisna z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet.
 40. Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Cisna z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia liczby i rodzajów stałych komisji Rady Gminy, wyboru ich Przewodniczących oraz powołania składów osobowych.
 41. Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Cisna z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Cisna.
 42. Uchwała Nr III/8/2014 Rady Gminy Cisna z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cisna.
 43. Uchwała budżetowa Nr III/9/2014 Rady Gminy Cisna z dnia 30 grudnia 2014 r.
 44. Uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy Cisna z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2014 roku.
 45. Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Cisna z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do pełnienia funkcji członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku.