MENU
WŁADZE BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
KONKURSY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - POCZĄTEK KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - KONIEC KADENCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BUDŻET GMINY
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY
Uchwały 2008
Uchwały 2009
Uchwały 2010
Uchwały 2011
Uchwały 2012
Uchwały 2013
Uchwały 2014
Uchwały 2015
Uchwały 2016
Uchwały 2017
Uchwały 2018
Uchwały 2019
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY CISNA 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2011
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    Uchwały 2015
Liczba odwiedzin kategorii: 2362 
 
Załączniki:

 1. Uchwała Nr IV/12/2015 Rady Gminy Cisna z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Gminy, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Budżetu i Finansów, Komisji ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Handlu, Komisji ds. Zdrowia, Pomocy Społecznej, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury oraz Komisji ds. Turystyki i Sportu.
 2. Uchwała Nr IV/13/2015 Rady Gminy Cisna z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cisna.
 3. Uchwała Nr IV/14/2015 Rady Gminy Cisna z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 4. Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Cisna z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień na lata 2015-2018 oraz Planu wydatkowania środków finansowych na jego realizację w roku 2015.
 5. Uchwała Nr IV/16/2015 Rady Gminy Cisna z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Cisna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.
 6. Uchwała Nr V/17/2015 Rady Gminy w Cisnej z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2015 roku.
 7. Uchwała Nr V/18/2015 Rady Gminy w Cisnej z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016.
 8. Uchwała Nr V/19/2015 Rady Gminy w Cisnej z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Cisna do zgromadzenia Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza.
 9. Uchwała Nr V/20/2015 Rady Gminy w Cisnej z dnia 26 marca 2015 r. uchylająca Uchwałę Nr IV/13/2015 Rady Gminy Cisna z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cisna.
 10. Uchwała Nr V/21/2015 Rady Gminy w Cisnej z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cisna.
 11. Uchwała Nr V/22/2015 Rady Gminy w Cisnej z dnia 26 marca 2015 r. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.
 12. Uchwała Nr V/23/2015 Rady Gminy w Cisnej z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę wieloletnią.
 13. Uchwała Nr VI/24/2015 Rady Gminy w Cisnej z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
 14. Uchwała Nr VI/25/2015 Rady Gminy w Cisnej z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości.
 15. Uchwała Nr VII/26/2015 Rady Gminy w Cisnej z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r.
 16. Uchwała Nr VII/27/2015 Rady Gminy w Cisnej z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.
 17. Uchwała Nr VII/28/2015 Rady Gminy w Cisnej z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2015r.
 18. Uchwała Nr VII/29/2015 Rady Gminy w Cisnej z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ''CISNA 1/2004'' w gminie Cisna
 19. Uchwała Nr VII/30/2015 Rady Gminy w Cisnej z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości.
 20. Uchwała Nr VII/31/2015 Rady Gminy w Cisnej z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego pt.''Czas na aktywność w gminie Cisna'' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2015/
 21. Uchwała Nr VII/32/2015 Rady Gminy w Cisnej z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości.
 22. Uchwała Nr VII/33/2015 Rady Gminy w Cisnej z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 23. Uchwała Nr VII/34/2015 Rady Gminy w Cisnej z dnia 23 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i trybu jej poboru.
 24. Uchwała Nr VIII/35/2015 Rady Gminy w Cisnej z dnia 29 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.
 25. Uchwała Nr VIII/36/2015 Rady Gminy w Cisnej z dnia 29 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.
 26. Uchwała Nr VIII/37/2015 Rady Gminy w Cisnej z dnia 29 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 27. Uchwała Nr VIII/38/2015 Rady Gminy w Cisnej z dnia 29 września 2015r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o przekazanie nieruchomości na rzecz mienia komunalnego.
 28. Uchwała Nr VIII/39/2015 Rady Gminy w Cisnej z dnia 29 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2015 roku.
 29. Uchwała Nr IX/40/2015 Rady Gminy w Cisnej z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy.
 30. Uchwała Nr IX/41/2015 Rady Gminy Cisna z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i trybu jej poboru.
 31. Uchwała Nr IX/42/2015 Rady Gminy w Cisnej z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie opłaty miejscowej.
 32. Uchwała Nr IX/43/2015 Rady Gminy w Cisnej z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 33. Uchwała Nr IX/44/2015 Rady Gminy Cisna z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
 34. Uchwała Nr IX/45/2015 Rady Gminy Cisna z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach.
 35. Uchwała Nr IX/40/2015 Rady Gminy Cisna z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach.
 36. Uchwała Nr IX/47/2015 Rady Gminy Cisna z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 1/2015 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Smerek 9", terenu położonego w gminie Cisna.
 37. Uchwała Nr IX/48/2015 Rady Gminy Cisna z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego WETLINA 1/2005 w gminie Cisna.
 38. Uchwała Nr IX/49/2015 Rady Gminy w Cisnej z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2015 roku.
 39. Uchwała Nr IX/50/2015 Rady Gminy w Cisnej z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/39/2015 Rady Gminy w Cisnej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2015 roku.
 40. Uchwała Nr X/51/2015 Rady Gminy w Cisnej z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cisna.
 41. Uchwała budżetowa Nr X/52/2015 Rady Gminy Cisna z dnia 29 grudnia 2015r.
 42. Uchwała Nr X/53/2015 Rady Gminy w Cisnej z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2015 roku.