MENU
WŁADZE BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
KONKURSY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - POCZĄTEK KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - KONIEC KADENCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BUDŻET GMINY
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY
Uchwały 2008
Uchwały 2009
Uchwały 2010
Uchwały 2011
Uchwały 2012
Uchwały 2013
Uchwały 2014
Uchwały 2015
Uchwały 2016
Uchwały 2017
Uchwały 2018
Uchwały 2019
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY CISNA 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2011
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    Uchwały 2016
Liczba odwiedzin kategorii: 1417 
 
Załączniki:

 1. Uchwała Nr XI/54/2016 Rady Gminy w Cisnej z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2016 roku.
 2. Uchwała Nr XI/55/2016 Rady Gminy w Cisnej z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Planu wydatkowania środków finansowych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w roku 2016.
 3. Uchwała Nr XI/56/2016 Rady Gminy w Cisnej z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020.
 4. Uchwała Nr XI/57/2016 Rady Gminy w Cisnej z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Gminy, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Budżetu i Finansów, Komisji ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Handlu, Komisji ds. Zdrowia, Pomocy Społecznej, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury oraz Komisji ds. Turystyki i Sportu.
 5. Uchwała Nr XI/58/2016 Rady Gminy w Cisnej z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisna.
 6. Uchwała Nr XI/59/2016 Rady Gminy w Cisnej z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn.: "Wzrost efektywności i dostępności e-usług poprzez wdrożenie systemów informatycznych wsparciem rozwoju gmin bieszczadzkich".
 7. Uchwała Nr XII/60/2016 Rady Gminy w Cisnej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2016 roku.
 8. Uchwała Nr XII/61/2016 Rady Gminy w Cisnej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2017.
 9. Uchwała Nr XII/62/2016 Rady Gminy w Cisnej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę wieloletnią.
 10. Uchwała Nr XII/63/2016 Rady Gminy w Cisnej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przystąpienia do opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cisna na lata 2016-2022
 11. Uchwała Nr XII/64/2016 Rady Gminy w Cisnej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Gminy Cisna.
 12. Uchwała Nr XIII/65/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 6 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.
 13. Uchwała Nr XIII/66/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia "Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Cisna na 2015 rok".
 14. Uchwała Nr XIII/67/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2016 roku.
 15. Uchwała Nr XIV/68/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 16. Uchwała Nr XIV/69/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/64/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Gminy Cisna.
 17. Uchwała Nr XIV/70/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cisna na lata 2016 - 2022".
 18. Uchwała Nr XIV/71/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w formie drewna tartacznego pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 6 w miejscowości Cisna na rzecz Powiatu Leskiego.
 19. Uchwała Nr XIV/72/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2016 roku.
 20. Uchwała Nr XV/73/2016 Rady Gminy w Cisnej z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.
 21. Uchwała Nr XV/74/2016 Rady Gminy w Cisnej z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.
 22. Uchwała Nr XV/75/2016 Rady Gminy w Cisnej z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2016 roku.
 23. Uchwała Nr XV/76/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Cisna.
 24. Uchwała Nr XV/77/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie "Smerek 1/2016", terenu położonego w miejscowości Smerek, Gmina Cisna.
 25. Uchwała Nr XV/78/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości.
 26. Uchwała Nr XV/79/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/71/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 31 maja 2016r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w formie drewna tartacznego pozyskanego z działki o numerze ewidencyjnym 6 w miejscowości Cisna na rzecz Powiatu Leskiego.
 27. Uchwała Nr XVI/80/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 13 lipca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cisna.
 28. Uchwała Nr XVI/81/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 13 lipca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 29. Uchwała Nr XVI/82/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 13 lipca 2016 roku w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 30. Uchwała Nr XVI/83/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 13 lipca 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 31. Uchwała Nr XVII/84/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Cisna oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 32. Uchwała Nr XVII/85/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 02 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2016 roku.
 33. Uchwała Nr XVIII/86/2016 Rady Gminy w Cisnej z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2016 roku.
 34. Uchwała Nr XIX/87/2016 Rady Gminy w Cisnej z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2016 roku.
 35. Uchwała Nr XIX/88/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 18.10.2016 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Cisna
 36. Uchwała Nr XIX/89/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 18.10.2016 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi Wojewody Podkarpackiego z dnia 3 października 2016 r. na uchwałę Nr II/7/2014 Rady Gminy Cisna z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Cisna oraz udzielenia odpowiedzi na skargę
 37. Uchwała Nr XIX/90/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 18 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 38. Uchwała Nr XIX/91/2016 Rady Gminy w Cisnej z dnia 18 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 39. Uchwała Nr XIX/92/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Cisna.
 40. Uchwała Nr XX/93/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy
 41. Uchwała Nr XX/94/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i trybu jej poboru.
 42. Uchwała Nr XX/95/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego konsolidacyjnego.
 43. Uchwała Nr XX/96/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2016 roku.
 44. Uchwała Nr XXI/97/2016 Rady Gminy w Cisnej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie odmowy wygaśnięcia mandatu radnego.
 45. Uchwała nr XXII/98/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o nazwie "Smerek 1/2016", terenu położonego w miejscowości Smerek, Gmina Cisna.
 46. Uchwała nr XXII/99/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej: Biuro Obsługi Szkół i utworzenia jednostki budżetowej: Centrum Usług Wspólnych w Cisnej oraz nadania jej statutu.
 47. Uchwała nr XXII/100/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie założenia Punktu Przedszkolnego w Wetlinie.
 48. Uchwała nr XXII/101/2016 Rady Gminy w Cisnej z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2016 roku.
 49. Uchwała nr XXII/102/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do pełnienia funkcji członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku.
 50. Uchwała nr XXIII/103/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cisna
 51. Uchwała budżetowa Nr XXIII/104/2015 Rady Gminy Cisna z dnia 28 grudnia 2016r.
 52. Uchwała nr XXIII/105/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2016 roku.
 53. Uchwała nr XXIII/106/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 1/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Cisna 1/2004", w Gminie Cisna.
 54. Uchwała nr XXIII/107/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisnej.