MENU
WŁADZE BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
KONKURSY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - POCZĄTEK KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - KONIEC KADENCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BUDŻET GMINY
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY
Uchwały 2008
Uchwały 2009
Uchwały 2010
Uchwały 2011
Uchwały 2012
Uchwały 2013
Uchwały 2014
Uchwały 2015
Uchwały 2016
Uchwały 2017
Uchwały 2018
Uchwały 2019
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY CISNA 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2011
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    Uchwały 2017
Liczba odwiedzin kategorii: 1120 
 
Załączniki:

 1. Uchwała Nr XXIV/108/2017 Rady Gminy Cisna z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/99/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej: Biuro Obsługi Szkół i utworzenia jednostki budżetowej: Centrum Usług Wspólnych w Cisnej oraz nadania jej statutu.
 2. Uchwała Nr XXIV/109/2017 Rady Gminy Cisna z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Gminy, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Budżetu i Finansów, Komisji ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Handlu, Komisji ds. Zdrowia, Pomocy Społecznej, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury oraz Komisji ds. Turystyki i Sportu.
 3. Uchwała Nr XXIV/110/2017 Rady Gminy Cisna z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia woli przyjęcia darowizny przez Gminę Cisna.
 4. Uchwała Nr XXIV/111/2017 Rady Gminy Cisna z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia woli przyjęcia darowizny przez Gminę Cisna.
 5. Uchwała Nr XXIV/112/2017 Rady Gminy Cisna z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cisna.
 6. Uchwała Nr XXIV/113/2017 Rady Gminy Cisna z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie projektu sieci szkół.
 7. Uchwała Nr XXIV/114/2017 Rady Gminy Cisna z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Wetlinie.
 8. Uchwała Nr XXIV/115/2017 Rady Gminy Cisna z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerskiej w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn.: "Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych”
 9. Uchwała Nr XXIV/116/2017 Rady Gminy Cisna z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie złożenie przez gminę Cisna wniosku o dofinansowanie projektu parasolowego pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych”.
 10. Uchwała Nr XXIV/117/2017 Rady Gminy Cisna z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Planu wydatkowania środków finansowych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w roku 2017.
 11. Uchwała Nr XXIV/118/2017 Rady Gminy Cisna z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2017 roku.
 12. Uchwała Nr XXIV/119/2017 Rady Gminy Cisna z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego/
 13. Uchwała Nr XXIV/120/2017 Rady Gminy Cisna z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Cisna 1/2004" w Gminie Cisna.
 14. Uchwała Nr XXV/121/2017 Rady Gminy Cisna z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisna.
 15. Uchwała Nr XXV/122/2017 Rady Gminy Cisna z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/212/2010 Rady Gminy Cisna z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Wetlinie.
 16. Uchwała Nr XXV/123/2017 Rady Gminy Cisna z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 oraz warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez Gminę Cisna jednostkach oświatowych.
 17. Uchwała Nr XXVI/124/2017 Rady Gminy Cisna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sieci szkół.
 18. Uchwała Nr XXVI/125/2017 Rady Gminy w Cisnej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2017 roku.
 19. Uchwała Nr XXVI/126/2017 Rady Gminy Cisna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Kalnicy.
 20. Uchwała Nr XXVI/127/2017 Rady Gminy Cisna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisnej.
 21. Uchwała Nr XXVII/128/2017 Rady Gminy Cisna z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Cisna na lata 2016-2022.
 22. Uchwała Nr XXVIII/129/2017 Rady Gminy Cisna z dnia 20 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia woli przeprowadzenia konkursu na zaprojektowanie plenerowej bryły/formy przestrzennej/plenerowej rzeźby niedźwiedzicy Cisna.
 23. Uchwała Nr XXVIII/130/2017 Rady Gminy Cisna z dnia 20 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia woli przyjęcia logo Gminy Cisna.
 24. Uchwała Nr XXVIII/131/2017 Rady Gminy Cisna z dnia 20 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia woli przeprowadzenia zbiórki publicznej na utrzymanie niedźwiedzicy Cisna.
 25. Uchwała NR XXIX/132/2017 Rady Gminy Cisna z dnia 30 maja 2017r. w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Strzebowiska w Gminie Cisna dla terenów obejmujących działki nr ewid. 117/13 i 117/14 w miejscowości Strzebowiska.
 26. Uchwała Nr 133/XXIX/2017 Rady Gminy Cisna z dnia 30 maja 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 1/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Strzebowiska, Gmina Cisna.
 27. Uchwała Nr XXIX/134/2017 Rady Gminy w Cisnej z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2017 roku.
 28. Uchwała Nr XXIX/135/2017 Rady Gminy w Cisnej z dnia 30 maja 2017r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Cisna na lata 2016-2022"
 29. Uchwała Nr XXX/136/2017 Rady Gminy w Cisnej z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
 30. Uchwała Nr XXX/137/2017 Rady Gminy w Cisnej z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.
 31. Uchwała Nr XXX/138/2017 Rady Gminy w Cisnej z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2017 roku.
 32. Uchwała Nr XXX/139/2017 Rady Gminy w Cisnej z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cisna.
 33. Uchwała Nr XXX/140/2017 Rady Gminy w Cisnej z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu.
 34. Uchwała Nr XXX/141/2017 Rady Gminy w Cisnej z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cisna na lata 2017-2028
 35. Uchwała Nr XXX/142/2017 Rady Gminy w Cisnej z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Cisna na lata 2016-2022"
 36. Uchwała Nr XXXI/143/2017 Rady Gminy w Cisnej z dnia 2 sierpnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
 37. Uchwała Nr XXXI/144/2017 Rady Gminy w Cisnej z dnia 2 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2017 roku.
 38. Uchwała Nr XXXI/145/2017 Rady Gminy w Cisnej z dnia 2 sierpnia 2017r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego
 39. Uchwała Nr XXXI/146/2017 Rady Gminy w Cisnej z dnia 2 sierpnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 40. Uchwała Nr XXXI/147/2017 Rady Gminy w Cisnej z dnia 2 sierpnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 41. Uchwała Nr XXXI/148/2017 Rady Gminy w Cisnej z dnia 2 sierpnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 42. Uchwała Nr XXXI/149/2017 Rady Gminy w Cisnej z dnia 2 sierpnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
 43. Uchwała Nr XXXII/150/2017 Rady Gminy Cisna z dnia 7 września 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Cisnej.
 44. Uchwała Nr XXXII/151/2017 Rady Gminy Cisna z dnia 7 września 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Wetlinie.
 45. Uchwała Nr XXXII/152/2017 Rady Gminy w Cisnej z dnia 7 września 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2017 roku.
 46. Uchwała Nr XXXIII/153/2017 Rady Gminy w Cisnej z dnia 27 października 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2017 roku.
 47. Uchwała Nr XXXIII/154/2017 Rady Gminy w Cisnej z dnia 27 października 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 48. Uchwała Nr XXXIII/155/2017 Rady Gminy w Cisnej z dnia 27 października 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Cisna od Projekty Deweloperskie HOSSANOVA Spółka z o.o. Sp. k. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdujących się na niej obiektów budowlanych.
 49. Uchwała Nr XXXIII/156/2017 Rady Gminy w Cisnej z dnia 27 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/99/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 1 grudnia 2016 r.w sprawie likwidacji jednostki budżetowej: Biuro Obsługi Szkół i utworzenia jednostki budżetowej: Centrum Usług Wspólnych w Cisnej oraz nadania jej statutu.
 50. Uchwała Nr XXXIV/157/2017 Rady Gminy Cisna z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy.
 51. Uchwała Nr XXXIV/158/2017 Rady Gminy Cisna z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 52. Uchwała Nr XXXIV/159/2017 Rady Gminy w Cisna z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisna na lata 2017-2021".
 53. Uchwała Nr XXXIV/160/2017 Rady Gminy w Cisna z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cisna.
 54. Uchwała Nr XXXIV/161/2017 Rady Gminy w Cisnej z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 1/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Cisna 1/2004", w Gminie Cisna
 55. Uchwała Nr XXXIV/162/2017 Rady Gminy w Cisnej z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2017 roku.
 56. Uchwała Nr XXXIV/163/2017 Rady Gminy Cisna z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego.
 57. Uchwała Nr XXXV/164/2017 Rady Gminy Cisna z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Cisna od Projekty Deweloperskie HOSSANOVA Spółka z o.o. Sp.k. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.
 58. Uchwała Nr XXXV/165/2017 Rady Gminy Cisna z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisna na lata 2017 - 2021".
 59. Uchwała Nr XXXV/166/2017 Rady Gminy Cisna z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cisna.
 60. Uchwała Nr XXXV/167/2017 Rady Gminy w Cisnej z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XXXI/143/2017 Rady Gminy w Cisnej z dnia 02 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego
 61. Uchwała Nr XXXV/168/2017 Rady Gminy w Cisnej z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2017 roku.
 62. Uchwała Nr XXXVI/169/2017 Rady Gminy Cisna z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
 63. Uchwała Nr XXXVI/170/2017 Rady Gminy Cisna z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie poparcia Apelu Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
 64. Uchwała Nr XXXVI/171/2017 Rady Gminy w Cisnej z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie odmowy wygaśnięcia mandatu radnego.
 65. Uchwała Nr XXXVI/172/2017 Rady Gminy Cisna z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości lokalowej położonej w obrębie ewidencyjnym Smerek.
 66. Uchwała Nr XXXVI/174/2017 Rady Gminy w Cisnej z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2017 roku.
 67. Uchwała Nr XXXVI/175/2017 Rady Gminy Cisna z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek leśny i podatek rolny dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 68. Uchwała Nr XXXVI/173/2017 Rady Gminy Cisna z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości lokalowej położonej w obrębie ewidencyjnym Cisna.
 69. Uchwała nr XXXVII/176/2017 Rady Gminy Cisna z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cisna
 70. Uchwała budżetowa Nr XXXVII/177/2017 Rady Gminy Cisna z dnia 28 grudnia 2017r.
 71. Uchwała nr XXXVII/178/2017 Rady Gminy Cisna z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i udzielających schronienie osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Cisna
 72. Uchwała nr XXXVII/179/2017 Rady Gminy w Cisnej z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2017 roku.
 73. Uchwała nr XXXVII/180/2017 Rady Gminy w Cisnej z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego