MENU
WŁADZE BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
KONKURSY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - POCZĄTEK KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - KONIEC KADENCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BUDŻET GMINY
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY
Uchwały 2008
Uchwały 2009
Uchwały 2010
Uchwały 2011
Uchwały 2012
Uchwały 2013
Uchwały 2014
Uchwały 2015
Uchwały 2016
Uchwały 2017
Uchwały 2018
Uchwały 2019
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY CISNA 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2011
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    Uchwały 2018
Liczba odwiedzin kategorii: 931 
 
Załączniki:

 1. Uchwała nr XXXVIII/181/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/212/2010 Rady Gminy Cisna z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Wetlinie.
 2. Uchwała nr XXXVIII/182/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 3. Uchwała nr XXXVIII/183/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zamiaru likwidacji punktu przedszkolnego w Cisnej.
 4. Uchwała nr XXXVIII/184/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia planów pracy Rady Gminy, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Budżetu i Finansów, Komisji ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Handlu, Komisji ds. Zdrowia, Pomocy Społecznej, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury oraz Komisji ds. Turystyki i Sportu.
 5. Uchwała nr XXXVIII/185/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2018 roku.
 6. Uchwała nr XXXVIII/186/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.
 7. Uchwała Nr XXXIX/187/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 29 marca 2018 r. w sprawia podziału Gminy Cisna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 8. Postanowienie 532-3/18 Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wezwania organu gminy do wykonania zadań dotyczących utworzenia obwodów głosowania w sposób zgodny z prawem.
 9. Uchwała Nr XXXIX/188/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 10. Uchwała Nr XXXIX/189/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
 11. Uchwała Nr XXXIX/190/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezpreztargowym.
 12. Uchwała Nr XXXIX/191/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2018 r.
 13. Uchwała Nr XXXIX/192/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Planu wydatkowania środków finansowych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w roku 2018.
 14. Uchwała Nr XXXIX/193/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019.
 15. Uchwała Nr XXXIX/194/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie środków budżetowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 16. Uchwała Nr XL/195/2018 Rady Gminy w Cisnej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zwiększenia udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
 17. Uchwała Nr XL/196/2018 Rady Gminy w Cisnej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2018 rok.
 18. Uchwała Nr XL/197/2018 Rady Gminy w Cisnej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2018 roku.
 19. Uchwała Nr XL/198/2018 Rady Gminy w Cisnej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Cisna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 20. Uchwała Nr XLI/199/2018 r. Rady Gminy Cisna z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Cisna.
 21. Uchwała Nr XLI/200/2018 r. Rady Gminy Cisna z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Cisna na rok 2108.
 22. Uchwała Nr XLII/201/2018 r. Rady Gminy w Cisnej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.
 23. Uchwała Nr XLII/202/2018 r. Rady Gminy w Cisnej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.
 24. Uchwała Nr XLII/203/2018 r. Rady Gminy w Cisnej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku.
 25. Uchwała Nr XLII/204/2018 r. Rady Gminy w Cisnej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1/2018 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Wetlina 1/2005" w Gminie Cisna.
 26. Uchwała Nr XLII/205/2018 r. Rady Gminy w Cisnej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Cisna.
 27. Uchwała Nr XLII/206/2018 r. Rady Gminy w Cisnej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Cisna.
 28. Uchwała Nr XLII/207/2018 r. Rady Gminy w Cisnej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Cisna.
 29. Uchwała Nr XLIII/208/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
 30. Uchwała Nr XLIII/209/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
 31. Uchwała Nr XLIII/210/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 32. Uchwała Nr XLIII/211/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 33. Uchwała Nr XLIII/212/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o przekazanie nieruchomości na rzecz mienia komunalnego.
 34. Uchwała Nr XLIII/213/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2018 r.
 35. Uchwała Nr XLIII/214/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cisna na lata 2018 - 2030.
 36. Uchwała Nr XLIII/215/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Strzebowiska, Gmina Cisna.
 37. Uchwała Nr XLIII/216/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 38. Uchwała Nr XLIII/217/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 39. Uchwała Nr XLIV/218/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Cisna".
 40. Uchwała Nr XLIV/219/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Cisna".
 41. Uchwała Nr XLIV/220/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 września 2018 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Cisna na lata 2016-2022".
 42. Uchwała Nr XLIV/221/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 września 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy.
 43. Uchwała Nr XLIV/222/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.
 44. Uchwała Nr XLIV/223/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości.
 45. Uchwała Nr XLIV/224/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 46. Uchwała Nr XLV/225/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2018 r.
 47. Uchwała Nr XLV/226/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 48. Uchwała Nr XLV/227/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 49. Uchwała Nr XLV/228/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 50. Uchwała Nr XLV/229/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 51. Uchwała Nr XLV/230/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.
 52. Uchwała Nr XLV/231/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości
 53. Uchwała Nr XLVI/232/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 54. Uchwała Nr XLVI/233/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości.
 55. Uchwała Nr XLVI/234/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 56. Uchwała Nr XLVI/235/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Cisna
 57. Uchwała Nr XLVI/236/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIIV/212/2010 Rady Gminy Cisna z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Wetlinie.
 58. Uchwała Nr XLVI/237/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2018 r.
 59. Uchwała Nr XLVI/238/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Cisna Nr XI/56/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020.
 60. Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
 61. Uchwała Nr II/2/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
 62. Uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Cisna.
 63. Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisna.
 64. Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Cisna, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych.
 65. Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet.
 66. Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia na stanowisku Wójta Gminy Cisna.
 67. Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2018 roku.
 68. Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy.
 69. Uchwała NR III/10/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie utraty mocy uchwały Nr X/107/99 Rady Gminy w Cisnej z dnia 7 września 1999 r. w sprawie przyznania wynagrodzenia dla sołtysa sołectwa Cisna za dozór nad lasem gminnym.
 70. Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cisna.
 71. Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 72. Uchwała NR III/13/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 73. Uchwała NR III/14/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 74. Uchwała NR III/15/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 75. Uchwała NR III/16/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.
 76. Uchwała NR III/17/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 77. Uchwała NR III/18/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie w 2018 r.
 78. UCHWAŁA NR IV/19/2018 RADY GMINY CISNA z dnia 17.12.2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 79. UCHWAŁA NR IV/20/2018 RADY GMINY CISNA z dnia 17.12.2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 80. Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cisna.
 81. UCHWAŁA Nr IV/24/2018 RADY GMINY CISNA z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Cisnej
 82. Uchwała Nr V/25/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cisna.
 83. Uchwała budżetowa Nr V/26/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 28 grudnia 2018 r.
 84. Uchwała Nr V/27/2018 Rady Gminy w Cisnej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2018 roku.