MENU
WŁADZE BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
KONKURSY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - POCZĄTEK KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - KONIEC KADENCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BUDŻET GMINY
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY
Uchwały 2008
Uchwały 2009
Uchwały 2010
Uchwały 2011
Uchwały 2012
Uchwały 2013
Uchwały 2014
Uchwały 2015
Uchwały 2016
Uchwały 2017
Uchwały 2018
Uchwały 2019
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY CISNA 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2011
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    Uchwały 2019
Liczba odwiedzin kategorii: 480 
 
Załączniki:

 1. Uchwała Nr VI/28/2019 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 1/2019 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2004” w Gminie Cisna.
 2. Uchwała Nr VI/29/2019 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Cisna do zgromadzenia Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza.
 3. Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do pełnienia funkcji członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku.
 4. Uchwała Nr VI/31/2019 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Gminy, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Budżetu i Finansów, Komisji ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Handlu, Komisji ds. Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury oraz Komisji ds. Turystyki i Sportu.
 5. Uchwała Nr VI/32/2019 Rady Gminy w Cisnej z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy.
 6. Uchwała Nr VII/33/2019 Rady Gminy Cisna z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
 7. Uchwała Nr VII/34/2019 Rady Gminy Cisna z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Cisnej.
 8. Uchwała Nr VII/35/2019 Rady Gminy Cisna z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku.
 9. Uchwała Nr VIII/36/2019 Rady Gminy Cisna z dnia 29 marca 2019 r.w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Cisna na rok 2019.
 10. Uchwała Nr VIII/37/2019 Rady Gminy Cisna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Samorządu Gminy Cisna do Rady Naukowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
 11. Uchwała Nr VIII/38/2019 Rady Gminy Cisna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cisna.
 12. Uchwała Nr VIII/39/2019 Rady Gminy Cisna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kalnica.
 13. Uchwała Nr VIII/40/2019 Rady Gminy Cisna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przysłup.
 14. Uchwała Nr VIII/41/2019 Rady Gminy Cisna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Smerek.
 15. Uchwała Nr VIII/42/2019 Rady Gminy Cisna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Strzebowiska.
 16. Uchwała Nr VIII/43/2019 Rady Gminy Cisna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wetlina.
 17. Uchwała Nr VIII/44/2019 Rady Gminy Cisna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żubracze.
 18. Uchwała Nr VIII/45/2019 Rady Gminy Cisna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Cisna środków stanowiących fundusz sołecki.
 19. Uchwała Nr VIII/46/2019 Rady Gminy Cisna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian składów osobowych komisji.
 20. Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Gminy w Cisnej z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 21. Uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Gminy Cisna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.
 22. Uchwała Nr VIII/49/2019 Rady Gminy Cisna z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Cisna i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 23. Uchwała Nr VIII/50/2019 Rady Gminy w Cisnej z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2019 roku.
 24. Uchwała Nr VIII/51/2019 Rady Gminy w Cisnej z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisna na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025”.