MENU
WŁADZE BUDŻET
PRAWO LOKALNE
Statut
Regulamin
Protokoły z sesji Rady Gminy w Cisnej
Stanowiska
Podatki
Strategia rozwoju
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Inne
GOSPODARKA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
KONKURSY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - POCZĄTEK KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - KONIEC KADENCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BUDŻET GMINY
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY CISNA 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2011
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    PRAWO LOKALNE
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 1
Nazwa pozycji opłata administracyjna
Opis Uchwała Nr III/8/2002 Rady Gminy w Cisnej z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póżn.zmn. / i art.18 i art.19 pkt.1 lit.d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. Z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z póżn. zmn./ oraz art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz.139 z póżn.zmn / Rada Gminy w Cisnej uchwala, co następuje : & 1 * & 2 Ustalić opłatę administracyjną za wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania Gminy Cisna w wysokości - 26.00 zł. & 3 Opłatę administracyjną należy wpłacać w kasie Urzędu Gminy w dniu zgłoszenia wniosku o dokonanie czynności urzędowych o których mowa w & 1 i 2. & 4 Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Cisna. & 5 Traci moc uchwała Nr XXIX/294/2001 Rady Gminy w Cisnej z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej . & 6 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2003. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Łukacijewski * Uchylony Uchwałą Nr XLV/7839/2002 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
Data publikacji 2003-07-15
 
Osoba odpowiedzialna za treść: