MENU
WŁADZE BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
KONKURSY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - POCZĄTEK KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - KONIEC KADENCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BUDŻET GMINY
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY CISNA 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2011
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    OGŁOSZENIA
 
Załączniki:

 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 17 kwietnia 2019r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 1/2018 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wetlina 1/2005” w Gminie Cisna.
 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 16.04.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek PGL LP Nadleśnictwa Cisna, 38-607 Cisna 87A z dnia 16.04.2019r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego w leśnictwie Dołżyca” planowanego do realizacji na części działki nr ew. 393/4, obręb Cisna, gmina Cisna.
 3. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 12.04.2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, Majdan 17, 38-607 Cisna dla inwestycji pod nazwą: „przebudowa odcinka sieci wodociągowej” planowanego do realizacji na części działki nr ew.: 147/5, 147/6, obręb Żubracze, gmina Cisna
 4. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 26.03.2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku PGL LP Nadleśnictwa Cisna, 38-607 Cisna 87A dla inwestycji pod nazwą: „Budowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Zawój” planowanej do realizacji na działce nr ew. 20/1 – obręb 0010 Ług, gmina Cisna.
 5. Postanowienie o podjęciu z urzędu postępowania administracyjnego znak: GGiB.6220.14.2018 zawieszonego postanowieniem znak: GGiB.6220.14.2018 z dnia 29.10.2018 r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa Osady Magury, czyli budowa koncepcji Biesy Destination I i Biesy Destination II w miejscowości Strzebowiska”.
 6. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisna z dnia 25 marca 2019 r. o dołączeniu raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: „Rozbudowie Osady Magury, czyli budowa koncepcji Biesy Destination I i Biesy Destination II w miejscowości Strzebowiska”.
 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 1/2019 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2004” w Gminie Cisna.
 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 22.02.2019 r. o wydaniu zmiany decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 18.02.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 29.01.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek PGL LP Nadleśnictwa Cisna, 38-607 Cisna 87A z dnia 16.10.2018r. w sprawie zmiany decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 2/2018 z dnia 13.12.2018r. dla inwestycji pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego w leśnictwie Solinka” planowanego do realizacji na części działek nr ew. 232/1, obręb Solinka, gmina Cisna.
 11. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 29.01.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek PGL LP Nadleśnictwa Cisna, 38-607 Cisna 87A z dnia 29.01.2019r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego w leśnictwie Zawój” planowanego do realizacji na części działki nr ew. 20/1, obręb Ług, gmina Cisna.
 12. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o uzupełnieniu projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wyłączeniem obszaru Bieszczadzkiego Parku Narodowego, o dodatkowe przedmioty ochrony wynikające ze zmiany Standardowego Formularza Danych (SDF) przedmiotowego obszaru.
 13. Zawiadomienie Starosty Leskiego o wydaniu decyzji AB.6740.2.70.2018 na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Cisnej.
 14. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisna z dnia 29.10.2018 r. w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na: „Rozbudowa Osady Magury, czyli budowa koncepcji Biesy Destination I i Biesy Destination II w miejscowości Strzebowiska.
 15. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisna z dnia 17.10.2018 r. w sprawie postępowania w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „budowie budynku mieszkalnego i gospodarczego w zabudowie zagrodowej wraz z potrzebną infrastrukturą” planowanego do realizacji na części działki nr ewid.: 14/8, obręb Buk, gmina Cisna.
 16. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 17.10.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek PGL LP Nadleśnictwa Cisna, 38-607 Cisna 87A z dnia 16.10.2018r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego w leśnictwie Dołżyca” planowanego do realizacji na części działek nr ew. 292, 331, obręb Cisna, gmina Cisna
 17. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 17.10.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek PGL LP Nadleśnictwa Cisna, 38-607 Cisna 87A z dnia 16.10.2018r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego w leśnictwie Solinka” planowanego do realizacji na części działek nr ew. 232/1, obręb Solinka, gmina Cisna.
 18. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 02.10.2018r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego Solinka w miejscowości Solinka” planowanego do realizacji na części działki nr ew. 232/1, obręb Solinka, gmina Cisna.
 19. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisna o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wystąpienia o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: „Rozbudowa Osady Magury, czyli budowa koncepcji Biesy Destination I i Biesy Destination II w miejscowości Strzebowiska na działkach o nr ew.: 38, 66/5, 66/7, 66/9, 121/4, 125/1, 125/2, 125/3, 125/4, 125/5, 125/6, 125/7, 125/8, 125/9, 125/10, 125/11, 125/12, 125/13, 125/14, 125/15, 125/16, 125/17, 125/18, 125/19, 125/20, 125/21, 125/23, 125/24, 125/25, 126, obręb ewidencyjny Strzebowiska, gmina Cisna.
 20. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 12.09.2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 1/2018 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wetlina 1/2005” w Gminie Cisna.
 21. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o czwartej turze spotkań Zespołu Lokalnej Współpracy w sprawie projektu Natura 2000.
 22. Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cisna.
 23. Odpowiedzi na pytania dotyczące planowanego zakupu „Wyposażenie i urządzenia ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa przeznaczony dla ochotniczych straży pożarnych”.
 24. Uzupełnienie do zapytania ofertowego na wyposażenie i urządzenia ratownictwa niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym dla ochotniczych straży pożarnych.
 25. Zapytanie ofertowe na wyposażenie i urządzenia ratownictwa niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym dla ochotniczych straży pożarnych.
 26. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne, w miejscowości Warash na Ukrainie.
 27. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie (South-Ukraine NPP i Zaporizhzhya NPP).
 28. Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w Powiecie Leskim.
 29. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wydaniu decyzji odmawiającej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, budowie studni wierconej” planowanego do realizacji na działce o nr ew.: 213/2 położonej w miejscowości Smerek, obręb 0012 Smerek, gmina Cisna.
 30. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 14 września 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 1/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Strzebowiska, Gmina Cisna.
 31. Decyzja zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Cisna.
 32. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „budowa napowietrzno-kablowej linii elektroenergetycznej SN-30kV w miejscowościach: 4/2, 75, 53, 76, 77/1, 11, 78/1, 16/2, 83/2, 13/4, 85/21, 85/10, 153/3, 153/9, 153/2, 151/1, 149/5, 149/2, 187, 150/3, 186, 147/5 Żubracze; 227, 224/13, 224/6, 238, 206/1, 206/5, 206/2, 167, 206/9, 137/6, 185/15 Liszna; 331, 292, 393/4, 290, 391/2, 391/1, 65/4, 65/1, 225, 61/1 Cisna; 2/2, 152, 4/2, 5/5, 5/13, 5/16, 154/2, 7/9, 124/2, 14/4, 14/6, 156/2, 218/25, 218/20, 128/3, 218/23, 131/1, 132/3, 40/6, 41, 40/18, 40/19, 40/16, 40/17, 40/12, 40/14, 216, 133/2, 53/1, 215, 53/8, 122, 103/2, 103/1 Dołżyca."
 33. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku istniejącego schroniska wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek Stacji Ochrony Różnorodności Biologicznej i Edukacji Przyrodniczo – Turystycznej Połonina Wetlińska wraz z niezbędną infrastruktura techniczną”, planowanego do realizacji na działkach o nr ew.: 619/5, 619/6 w miejscowości Wetlina, gmina Cisna.
 34. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 17 sierpnia 2017r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 1/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2004”, w Gminie Cisna.
 35. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa napowietrzno-kablowej linii elektroenergetycznej SN-30kV w miejscowościach Żubracze, Liszna, Cisna i Dołżyca.
 36. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „budowa sieci elektroenergetycznej SN i nN, budowa stanowisk słupowych nN i SN, budowa stacji transformatorowych SN/nN”, planowanego do realizacji w gminie Cisna, w miejscowościach Smerek, na dz. nr ew.: 407, Kalnica, na dz. nr ew.: 473/3, 473/4, 472/1, 472/3, 472/2, 469/9, 469/7, 469/8, 469/10, 429, 470/10, 470/3, 486, 177, 469/6, 470/11, 470/6, 179, 164/2, 147/1, 147/2, 145, 149, 140, 92, 113/4, 113/3;
 37. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Ustrzyki Górne 19, 38-714 Lutowiska z dnia 10.07.2017r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku istniejącego schroniska wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek Stacji Ochrony Różnorodności Biologicznej i Edukacji Przyrodniczo-Turystycznej Połonina Wetlińska oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Wetlina, na dz. nr ew.: 619/5, 619/6”.
 38. Przetarg na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Cisna - Ogłoszenie o przetargu
 39. Przetarg na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Cisna - SIWZ
 40. Przetarg na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Cisna - Załącznik nr 1
 41. Przetarg na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Cisna - Załączniki nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 42. Przetarg na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Cisna - Załącznik nr 10
 43. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowościach: Liszna, na dz. nr ew.: 238, 224/8, 224/6; Żubracze, na dz. nr ew.: 150/2, 187, gmina Cisna".
 44. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wydaniu decyzji odmawiającej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolnym, budowa budynku gospodarczego, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, budowa studni głębinowej” planowanej do realizacji na części działki o nr ew.: 121/15 położonej w miejscowości Smerek, obręb 0012 Smerek, gmina Cisna.
 45. Wybór oferenta-usuwanie azbestu z terenu Gminy Cisna w 2017r.
 46. Zapytanie ofertowe- usuwanie azbestu z terenu Gminy Cisna w 2017 roku
 47. Zapytanie ofertowe- usuwanie azbestu z terenu Gminy Cisna w 2017 roku - formularz ofertowy
 48. Zapytanie ofertowe- usuwanie azbestu z terenu Gminy Cisna w 2017 roku - wykaz miejscowości
 49. Zapytanie ofertowe- usuwanie azbestu z terenu Gminy Cisna w 2017 roku - oświadczenie
 50. Zapytanie ofertowe- usuwanie azbestu z terenu Gminy Cisna w 2017 roku - projekt umowy
 51. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o prowadzonym postępowaniu w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowie przydomowej oczyszczalni ścieków i studni wierconej, na działce o nr ew.: 213/2, obręb ewidencyjny Smerek, gmina Cisna.
 52. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisna o prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie postępowaniu w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowie przydomowej oczyszczalni ścieków i studni wierconej, na działce o nr ew.: 213/2, obręb ewidencyjny Smerek, gmina Cisna.
 53. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie.
 54. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej SN nN, budowa stanowisk słupowych nN i SN, budowa stacji transformatorowych SN/nN” planowanej do realizacji w gminie Cisna, w miejscowościach Strzebowiska, Smerek i Kalnica.
 55. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wydaniu decyzji odmawiającej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, budowa studni” planowanej do realizacji na części działki o nr ew.: 124/1 położonej w miejscowości Smerek, obręb 0012 Smerek, gmina Cisna.
 56. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Budowa bezodpływowego osadnika na ścieków (szambo). Budowie studni kopanej” na działce o nr ew. 43/1 położonej w miejscowości Przysłup.
 57. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 1/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2004” w Gminie Cisna.
 58. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wydaniu decyzji odmawiającej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, budowie studni kopanej lub wierconej, budowie pompy ciepła na działce o nr ewid. 71, położonej w miejscowości Liszna, gmina Cisna.
 59. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o prowadzonym postępowaniu w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolnym, budowie budynku gospodarczego, budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, budowie studni kopanej, na działce o nr ew.: 121/15, obręb ewidencyjny Smerek, gmina Cisna.
 60. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisna o prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie postępowaniu w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolnym, budowie budynku gospodarczego, budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, budowie studni kopanej, na działce o nr ew.: 121/15, obręb ewidencyjny Smerek, gmina Cisna, gmina Cisna.
 61. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie postępowaniu w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, budowa studni” planowanej do realizacji na części działki o nr ew.: 124/1 położonej w miejscowości Smerek, obręb 0012 Smerek, gmina Cisna.
 62. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o prowadzonym postępowaniu w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, budowie studni” planowanego do realizacji na części działki o nr ew.: 124/1 położonej w miejscowości Smerek, obręb 0012 Smerek, gmina Cisna.
 63. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o prowadzonym na wniosek Pana Pawła Pytki postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Budowa bezodpływowego osadnika na ścieków (szambo). Budowie studni kopanej” na działce o nr ew. 43/1 położonej w miejscowości Przysłup, gmina Cisna.
 64. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 4 października 2016r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Smerek 1/2016”, terenu położonego w miejscowości Smerek, Gmina Cisna.
 65. Dokumentacja na potrzeby Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Smerek 1/2016”, terenu położonego w miejscowości Smerek, Gmina Cisna.
 66. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisna o prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie postępowaniu w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, budowie studni kopanej lub wierconej, budowie pompy ciepła na działce o nr ewid. 71, położonej w miejscowości Liszna, gmina Cisna.
 67. Obwieszczenie Starosty Leskiego w związku z prowadzeniem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku rekreacji indywidualnej i zbiornika na ścieki na działce nr ewid. 138/1 obręb Wetlina.
 68. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 4 sierpnia 2016r o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2014” w Gminie Cisna.
 69. Zawiadomienie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie o zaplanowanej na 10 sierpnia 2016 roku rozprawie administracyjnej na okoliczność prowadzonego przez tut. organ postępowania dowodowego, w sprawie podejrzenia dokonania niezgodnego z przepisami uogril, wyłaczenia z produkcji gruntów leśnych na działce ewidencyjnej nr 470/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Kalnica, stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Cisna.
 70. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z przekazaniem przez Republikę Słowacką końcowego stanowiska do przedsięwzięcia "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice", dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
 71. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Smerek 1/2016”, terenu położonego w miejscowości Smerek, Gmina Cisna.
 72. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Pan Zbigniew Skoczek, Grabownica Starzeńska 557, 36-207 Grabownica działając w imieniu PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w sprawie wydania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa napowietrzno-kablowej linii elektroenergetycznej SN-30kV w miejscowościach Żubracze, Liszna, Cisna i Dołżyca.
 73. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z przekazaniem przez Republikę Słowacką końcowego stanowiska dla przedsięwzięcia polegającego na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją, dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
 74. Zawiadomienie o unieważnieniu konkursu na opracowanie ”Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej obszaru centrum miejscowości Cisna” .
 75. Wójt Gminy Cisna informuje, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi postępowanie w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowie przydomowej oczyszczalni ścieków oraz studni na działce o nr ew. 124/1 w miejscowości Smerek, gmina Cisna.
 76. Wójt Gminy Cisna informuje, że RDOŚ w Rzeszowie prowadzi postępowanie w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zagrody: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowie budynku gospodarczego, budowie przydomowej oczyszczalni ścieków oraz studni kopanej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce o nr ew. 208/12 w miejscowości Smerek, gmina Cisna.
 77. Wójt Gminy Cisna informuje, że RDOŚ w Rzeszowie prowadzi postępowanie w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, budowie studni kopanej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce o nr ew. 79/5, obręb ewidencyjny Krzywe, gmina Cisna.
 78. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 1/2015 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Smerek 9”, terenu położonego w gminie Cisna.
 79. Wójt Gminy Cisna informuje, że RDOŚ w Rzeszowie prowadzi postępowanie w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie zagrody: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowie trzech budynków gospodarczych, budowie przydomowej oczyszczalni ścieków oraz studni kopanej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr. ew. 116/3 w miejscowości Smerek, gmina Cisna.
 80. Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej jako strony narażenia, do postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanej przez Republikę Słowacką realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją.
 81. Zawiadomienie GDOŚ w sprawie wydania postanowienia o przeprowadzeniu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa w województwie pomorskim.
 82. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie planowanej przez Republikę Słowacką realizacji przedsięwzięcia pn.: "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice".
 83. Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji Nr 3/15/15 z dnia 21 sierpnia 2015r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej pn.: "Budowa odcinka regionalnej sieci szerokopasmowej na działkach nr ewid.: 31 obręb 0014 Osławica, 597/1 obręb 0008 Komańcza, na terenie gminy Komańcza, 321 obręb 2 Cisna, na terenie gminy Cisna, 593, 551 obręb 1 Baligród, na terenie gminy Baligród i 504 obręb 5 Stefkowa, na terenie gminy Olszanica, w ramach projektu pn.: "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie".
 84. Wójt Gminy Cisna informuje, że RDOŚ w Rzeszowie prowadzi postępowanie w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, budowie studni kopanej oraz budowie zjazdu indywidualnego na działce o nr. ew. 124/2 w miejscowości Smerek, gmina Cisna.
 85. Uchwała Rady Gminy Cisna Nr XL/166/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2004” w Gminie Cisna
 86. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2004” w Gminie Cisna - Uchwałą Rady Gminy Cisna Nr XL/166/2014
 87. Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej pn.: "Budowa odcinka regionalnej sieci szerokopasmowej na działkach nr ewid.: 31 obręb 0014 Osławica, 597/1 obręb 0008 Komańcza, na terenie gminy Komańcza, 321 obręb 2 Cisna, na terenie gminy Cisna, 593, 551 obręb 1 Baligród, na terenie gminy Baligród i 504 obręb 5 Stefkowa, na terenie gminy Olszanica, w ramach projektu pn.: "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie".
 88. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „WETLINA 1/2005” w Gminie Cisna.
 89. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisna o wydaniu decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku gospodarczego do celów działalności rolniczej na działce o nr ew. 143/1, położonej w miejscowości Wetlina.
 90. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanej przez Ukrainę budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego.
 91. Raport o oddziaływaniu na środowisko dla planowanej przez Ukrainę realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego.
 92. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanej przez Ukrainę budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego.
 93. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z powiadomieniem przez Republikę Słowacką o planowanej realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją, dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
 94. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z powiadomieniem przez Ukrainę o planowanej realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego, dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
 95. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa kotłowni olejowej oraz wymiana instalacji c.o. dla potrzeb PSG w m. Wetlina”.
 96. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Ustawienie zbiornika o pojemności max. 3000 l wraz z wbudowanym dystrybutorem, przeznaczonego do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego na działce nr 421 w m. Wetlina”.
 97. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: „Ustawienie zbiornika o pojemności max. 3000 l wraz z wbudowanym dystrybutorem, przeznaczonego do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego na działce nr 421 w m. Wetlina”.
 98. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, na działce o nr ew.: 119/2, obręb ewidencyjny Smerek dla przedsięwzięcia pn: Budowa zagrody: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowa budynku gospodarczego, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków oraz studni kopanej lub wierconej.
 99. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wydaniu decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w granicach administracyjnych gminy Cisna, na działce o nr ew. 139/2, obręb ewidencyjny Wetlina.
 100. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „WETLINA 1/2005” I „CISNA 1/2004” w Gminie Cisna
 101. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, na działce nr 79/3 Kalnica dla przedsięwzięcia pn: budowa budynku mieszkalnego, budowa dwóch budynków gospodarczych, budowa studni kopanej, budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki.
 102. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: „Budowa kotłowni olejowej oraz wymiana instalacji c.o. dla potrzeb PSG w m. Wetlina”.
 103. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie Strategii rozwoju infrastruktury komunikacyjnej Republiki Słowackiej do roku 2020 oraz Strategii rozwoju publicznej komunikacji pasażerskiej oraz komunikacji niezmotoryzowanej Republiki Słowackiej do roku 2020
 104. Wykaz nieruchomości obejmujący dz. nr 206/2 w Przysłupiu przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu.
 105. Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 25 kwietnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący dz. nr 206/2 w Przysłupiu przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu.
 106. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice".
 107. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia, że rozpoczął opracowywanie projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 "Bieszczady" PLC180001 z wyłączeniem obszaru Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
 108. Minister Środowiska podaje do publicznej wiadomości informację, iż do Ministerstwa Środowiska wpłynął i został wyłożony do wglądu raport oddziaływania na środowisko prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze koncesji "Cisna - Stuposiany"62/2011/p.
 109. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości, iż w dniach od 10 lutego 2014r. do 3 marca 2014r. każdy może zapoznać się z dokumentacją, planowanego do realizacji przez Republikę Słowacką, przedsięwzięcia pn.: "Składowanie zużytego paliwa jądrowego w Mochovcach", ze względu na obszar możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko.
 110. Obwieszczenie. Wójt Gminy Cisna informuje, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi postępowanie w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku mieszkalnego, bezodpływowego zbiornika na ścieki i studni kopanej na działce o nr ewid. 61/5, położonej w miejscowości Krzywe, gmina Cisna.
 111. Wójt Gminy Cisna informuje, ze Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi postępowanie w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia na działce o nr ew. 71 położonej w miejscowości Liszna, gmina Cisna.
 112. Lokalna Grupa Rybacka „STARZAWA" zaprasza wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków z osi 4: „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” zawarty w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" na spotkanie z pracownikami Biura Lokalnej Grupy Rybackiej „STARZAWA” podczas cyklu dyżurów szkoleniowych w gminach LGR „STARZAWA".
 113. Regulamin ogłoszonego przez Gminę Cisna jednoetapowego konkursu na twórcze prace projektowe z zakresu projektowania urbanistycznego - opracowanie ”Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej obszaru centrum miejscowości Cisna”.
 114. Gmina Cisna ogłasza konkurs jednoetapowy na twórcze prace projektowe z zakresu projektowania urbanistycznego - opracowanie ”Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej obszaru centrum miejscowości Cisna”.
 115. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o przystąpieniu do sporządzania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „WETLINA 1/2005” w Gminie Cisna
 116. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 117. Obwieszczenie Wójta Gminy Lutowiska o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 118. Wójt Gminy Cisna informuje, ze Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi postępowanie w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku mieszkalnego i budynku mieszkalno-usługowego, budowie studni kopanych 2 szt., budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, na działce o nr ew. 79/2 położonej w miejscowości Krzywe, gmina Cisna.
 119. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotyczące postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 w elektrowni jądrowej na Ukrainie w Regionie Chmielnickim, w powiecie Slavuta, w pobliżu miejscowości Netishyn.
 120. Obwieszczenie Wójta Gminy Lutowiska o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzięcia polegającego na Poszukiwanie i rozpoznawanie złóz ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu.
 121. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cisna 1/2004” w Gminie Cisna.
 122. Wójt Gminy Cisna informuje o terminach zebrań wiejskich dotyczących wdrożenia nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz spraw bieżących.
 123. Ogłoszenie o przetargu: Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Cisna
 124. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Cisna
 125. Ogłoszenie o prowadzonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze
 126. Przewodniczący Rady Gminy w Cisnej zaprasza na XXIV sesję Rady Gminy w Cisnej w dniu 30 października 2012r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej.
 127. Ogłoszenie o prowadzonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze
 128. Zawiadomienie Starosty Powiatu Leskiego o wyłożeniu w dniach 19 października - 09 listopada 2012 r. do wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Dołżyca.
 129. Wójt Gminy Cisna informuje, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi postępowanie w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku mieszkalnego i budynku mieszkalno-usugowego, budowie studni kopanych – 2szt, budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, na działce o nr ew. 79/2 położonej w miejscowości Krzywe położonej w miejscowości Wetlina, gmina Cisna.
 130. Wójt Gminy Cisna działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) odwołuje II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wetlina o nr ewid. 772/5 z powodu konieczności dokonania podziału przedmiotowej działki celem wydzielenia pasa gruntu na którym będzie wykonany rów melioracyjny odprowadzający wodę z przydrożnego rowu oraz nieruchomości sąsiednich.
 131. Informacja dla uczestników projektu "Czas na aktywność w gminie Cisna"
 132. Wójt Gminy Cisna zawiadamia, iż wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie pensjonatu pod nazwą "Bieszczady" na działce nr ewid. 841/3 położonej w miejscowości Wetlina, gmina Cisna.
 133. Wójt Gminy Cisna informuje, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi postępowanie w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, studni kopanej, przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ew. 837/2 położonej w miejscowości Wetlina, gmina Cisna.
 134. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej ogłasza ponowną rekrutację do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
 135. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa oświetlenia drogowego doziemnego.
 136. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentu projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Wetlina 1/2005" w Gminie Cisna.
 137. Uzasadnienie do projektu rozporządzenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części.
 138. Załącznik do projektu rozporządzenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części.
 139. Projekt rozporządzenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części.
 140. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa, renowacja (odtworzenie) oraz modernizacja (remont) zbiorników retencyjnych na terenie Nadleśnictwa Cisna".
 141. Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzywe oraz Przysłup.
 142. Ogłoszenie Wójt Gminy Cisna
 143. Ogłoszenie - ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 na działce o nr ewid. 301/7 w miejscowości Wetlina
 144. OGŁOSZENIE - Raport oos działka 100/2 Smerek
 145. Powtórne wyłożenie zmiany MPZP Wetlina 1/2005.
 146. Informacja o raporcie oddziaływania na środowisko dla działek 150/2 i 150/3 w miejscowości Krzywe
 147. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na dz. nr ewid 303 w miejscowości Cisna
 148. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci napowietrzno-kablowej nN w miejscowości Krzywe”.
 149. Ogłoszenie o przekazaniu do RDOŚ w Rzeszowie dostarczonego przez inwestora uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączonymi z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu na obszarze koncesyjnym "Cisna - Stuposiany".
 150. Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa hybrydowej elektrowni z turbiną wiatrową i panelami fotowoltaicznymi w schronisku - Bacówka PTTK w Jaworcu, Gmina Cisna na działce o nr ewid. 57/4 położonej w miejscowości Jaworzec.
 151. Wójt Gminy Cisna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
 152. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 153. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "CISNA1/2004" W GMINIE CISNA
 154. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotyczące postępowania trangranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 w elektrowni jądrowej na Ukrainie w Regionie Chmielnickim, w powiecie Słavuta, w pobliżu miejscowości Netishyn.
 155. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 156. Wójt Gminy Cisna informuje o wystąpieniu do Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie o uzgodnienie uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu, na obszarze koncesyjnym „Cisna-Stuposiany”.
 157. Wójt Gminy Cisna - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydata na rachmistrza spisowego – do spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku.
 158. Ogłoszenie o wpłynieciu raportu o oddziaływaniu na środowisko.
 159. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CISNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „WETLINA 1/2005” W GMINIE CISNA.
 160. Wójt Gminy Cisna informuje, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi postępowanie w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego na działce o nr ewid. 118/17 w miejscowości Smerek, gmina Cisna.
 161. Ogłoszenie. Wójt Gminy Cisna informuje, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi postępowanie w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowie przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowie studni kopanej na działce o nr ewid. 100/6 w miejscowości Smerek, gmina Cisna.
 162. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisna o wydaniu postanowienia
 163. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWŚCI WETLINA Wójt Gminy Cisna ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wetlina, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 245/1 o powierzchni 7114 m2 objętej KW KS1E/00020605/4 na okres 10 lat przeznaczonej na parking.
 164. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisna o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu na obszarze koncesyjnym "Cisna - Stuposiany".
 165. Ogłoszenie o przedłużeniu terminu składania ofert w otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu
 166. Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu
 167. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o przystąpieniu do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Wetlina 1/2005" w Gminie Cisna
 168. Prace obserwacyjno - pomiarowe w lasach wszystkich kategorii własności w latach 2010-2015