MENU
WŁADZE BUDŻET
Wójt
Urząd Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Budownictwa
Referat Finansowy
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowiska Samodzielne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Oferty inwestycyjne
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
KONKURSY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - POCZĄTEK KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - KONIEC KADENCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BUDŻET GMINY
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY CISNA 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2011
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Główne cele pomocy społecznej: pomoc osobom i rodzinom oraz doprowadzenie do ich życiowego usamodzielniania, zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej - dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym, zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia, zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie, integracja społeczna osób wykluczonych społecznie, stworzenie sieci usług socjalnych. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku polega w szczególności na: przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń oraz przyznawaniu pomocy w naturze, pracy socjalnej i interwencji kryzysowej, prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb społecznych, opracowaniu i realizacji programów pomocy społecznej, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizuje w ramach zadań własnych oraz zadań zleconych gminie. Szczegółowy podział zadań na własne i zlecone określa ustawa o pomocy społecznej. Zadania własne Ośrodek realizuje zgodnie z ustaleniem rady gminy. Zadania zlecone realizowane są na podstawie szczegółowych porozumień z organem administracji rządowej po zapewnieniu przez nich na ten cel środków. Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje z Upoważnienia Wójta Gminy Cisnej dodatkowe zadania w zakresie: świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, przyznawania i wypłacania stypendium szkolnego.
 
Osoby:
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Iwona Irzyńska
Tel: 13 4686338 w. 63;
Starszy pracownik socjalny
Krystyna Kucharczyk
Tel: 13 4686344 w. 13;
Młodszy referent ds. obsługi śwadczeń rodzinnych
Monika Fecycz

Załączniki:

 1. FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ.