MENU
WxDZE BUD浩T
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSΣGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
KONKURSY
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2018 - POCZ﹗EK KADENCJI
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2018 - KONIEC KADENCJI
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2017
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2016
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2015
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2014
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2014 - POCZ﹗EK KADENCJI
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2014 - KONIEC KADENCJI
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2013
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2012
O名IADCZENIA MAJ﹗KOWE za 2011
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BUD浩T GMINY
OGΜSZENIA
KONSULTACJE SPOΒCZNE
NIERUCHOMO列I
ZARZ.ZENIA
UCHWAΧ
Uchwa造 2008
Uchwa造 2009
Uchwa造 2010
Uchwa造 2011
Uchwa造 2012
Uchwa造 2013
Uchwa造 2014
Uchwa造 2015
Uchwa造 2016
Uchwa造 2017
Uchwa造 2018
Uchwa造 2019
OCHRONA 吐ODOWISKA
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY UZUPEΛIAJ。E DO RADY GMINY CISNA 2019
WYBORY SAMORZ.OWE 2018
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY SAMORZ.OWE 2014
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2011
PUBLICZNIE DOST襾NY WYKAZ DANYCH
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    Uchwa造 2012
Liczba odwiedzin kategorii: 1361 
 
Za陰czniki:

 1. Uchwa豉 Nr XV/49/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cisna
 2. Uchwa豉 bud瞠towa Nr XV/50/2012
 3. Uchwa豉 Nr XV/51/2012 w sprawie zamiaru przekszta販enia Zespo逝 szk馧 w Cisnej - Szko造 Podstawowej Nr 1 im. A. Fredry poprzez likwidacj Szko造 Filialnej w Wetlinie z oddzia貫m przedszkolnym
 4. Uchwa豉 Nr XV/52/2012 w sprawie wyra瞠nia zgody na dokonanie darowizny nieruchomo軼i na rzecz Grupy Regionalnej G鏎skiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego- Grupa Bieszczadzka
 5. Uchwa豉 Nr XVI/53/2012 w sprawie przyj璚ia programu usuwania wyrob闚 zawieraj帷ych azbest z terenu Gminy Cisna
 6. Uchwa豉 Nr XVI/54/2012 w sprawie przekszta販enia Zespo逝 Szk馧 w Cisnej - Szko造 Podstawowej Nr 1 im. A. Fredry poprzez likwidacj Szko造 Filialnej w Wetlinie z oddzia貫m przedszkolnym
 7. Uchwa豉 Nr XVI/55/2012 w sprawie przyj璚ia Planu wydatkowania 鈔odk闚 finansowych przeznaczonych na realizacj Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi您ywania Problem闚 Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdzia豉nia Narkomanii w roku 2012
 8. Uchwa豉 Nr XVI/56/2012 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Bud瞠tu i Finans闚, Komisji ds. Rolnictwa, Le郾ictwa, Ochrony 字odowiska i Handlu, Komisji ds. Zdrowia, Pomocy Spo貫cznej, Spraw Socjalnych, O鈍iaty i Kultury oraz Komisji ds. Turystyki i Sportu
 9. Uchwa豉 Nr XVI/57/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w bud瞠cie gminy w 2012 roku
 10. Uchwa豉 Nr XVI/58/2012 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawid這wo軼i ich wykorzystania
 11. Uchwa豉 Nr XVI/59/2012 zmieniaj帷a uchwa喚 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cisna
 12. Uchwala Nr XVII/60/2012 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego "Czas na aktywno嗆 w gminie Cisna"
 13. Uchwa豉 Nr XVII/61/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w bud瞠cie gminy w 2012 roku
 14. Uchwa豉 Nr XVII/62/2012 w sprawie funduszu so貫ckiego na rok bud瞠towy 2013
 15. Uchwa豉 Nr XVII/63/2012 w sprawie zaci庵ni璚ia kredytu d逝goterminowego
 16. Uchwa豉 Nr XVIII/64/2012 w sprawie sprzeda篡 nieruchomo軼i w drodze bezprzetargowej
 17. Uchwa豉 Nr XVIII/65/2012 w sprawie sprzeda篡 nieruchomo軼i w drodze bezprzetargowej
 18. Uchwa豉 Nr XVIII/66/2012 w sprawie wyra瞠nia zgody na sprzeda nieruchomo軼i stanowi帷ych mienie komunalne
 19. Uchwa豉 Nr XVIII/67/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w bud瞠cie gminy w 2012 roku
 20. Uchwa豉 Nr XVIII/68/2012 w sprawie przyj璚ia oceny zasob闚 pomocy spo貫cznej Gminy Cisna
 21. Uchwa豉 Nr XIX/69/2012 zmieniaj帷a uchwa喚 Nr XVII/60/2012 Rady Gminy w Cisnej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego "Czas na aktywno嗆 w Gminie Cisna"
 22. Uchwa豉 Nr XX/70/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok
 23. Uchwa豉 Nr XX/71/2012 w sprawie udzielenia W鎩towi Gminy absolutorium z tytu逝 wykonania bud瞠tu za rok 2011
 24. Uchwa豉 Nr XX/72/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w bud瞠cie gminy w 2012 roku
 25. Uchwa豉 Nr XX/73/2012 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierz皻ami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno軼i zwierz徠 na terenie Gminy Cisna
 26. Uchwa豉 Nr XX/74/2012 w sprawie lokowania wolnych 鈔odk闚 bud瞠towych
 27. Uchwa豉 Nr XXI/75/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w bud瞠cie gminy w 2012 roku
 28. Uchwa豉 Nr XXII/76/2012 w sprawie za這瞠nia Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szk馧 w Cisnej
 29. Uchwa豉 Nr XXII/77/2012 w sprawie ustalenia op豉ty za 鈍iadczenia udzielane przez punkt przedzkolny prowadzony przez Gmin Cisna
 30. Uchwa豉 Nr XXII/78/2012 w sprawie ustalenia tygodniowego wymiary godzin nauczycieli realizuj帷ych etat 陰czony zatrudnionych w szko販h i plac闚kach o鈍iatowych, dla kt鏎ych organem prowadz帷ym jest Gmina Cisna
 31. Uchwa豉 Nr XXII/79/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w bud瞠cie gminy w 2012 roku
 32. Uchwa豉 Nr XXII/80/2012 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Cisna" z這穎nego w ramach Priorytetu IX POKL Dzia豉nia nr 9.1 Poddzia豉nia 9.1.2
 33. Uchwa豉 Nr XXIII/81/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w bud瞠cie gminy w 2012 roku
 34. Uchwa豉 Nr XXIII/82/2012 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cisna
 35. Uchwa豉 Nr XXIV/83/2012 w sprawie podzia逝 gminy Cisna na okr璕i wyborcze, ustalenia ich granic i numer闚 oraz liczby radnych w ka盥ym okr璕u wyborczym
 36. Uchwa豉 Nr XXIV/84/2012 w sprawie zmiany za陰cznika do Uchwa造 Nr XXII/76/2012 z dnia 31.08.2012r
 37. Uchwa豉 Nr XXIV/85/2012 uchylaj帷a uchwa喚 w sprawie ustalenia stawki procentowej op豉ty adiacenckiej z tytu逝 podzia逝 nieruchomo軼i
 38. Uchwa豉 Nr XXIV/86/2012 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do pe軟ienia funkcji cz這nka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Lesku
 39. Uchwa豉 Nr XXIV/87/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w bud瞠cie gminy w 2012 roku
 40. Uchwa豉 Nr XXIV/88/2012 w sprawie okre郵enia wysoko軼i stawek podatku od nieruchomo軼i na terenie gminy
 41. Uchwa豉 Nr XXIV/89/2012 w sprawie ustalenia wysoko軼i dziennych stawek op豉ty targowej i trybu jej poboru
 42. Uchwa豉 Nr XXV/90/2012 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do pe軟ienia funkcji cz這nka Rady Spo貫cznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku
 43. Uchwa豉 Nr XXV/91/2012 w sprawie przyst徙ienia do sporz康zenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Cisna 1/2004" w Gminie Cisna
 44. Uchwa豉 Nr XXV/92/2012 w sprawie wyra瞠nia zgody na sprzeda nieruchomo軼i stanowi帷ej mienie komunalne
 45. Uchwa豉 Nr XXV/93/2012 w sprawie powierzenia Gminnemu O鈔odkowi Pomocy Spo貫cznej w Cisnej realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zast瘼czej
 46. Uchwa豉 Nr XXV/94/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w bud瞠cie gminy w 2012r
 47. Uchwa豉 Nr XXVI/95/2012 w sprawie zatwierdzenia "Planu rozwoju miejscowo軼i Do鹵yca na lata 2012-2017"
 48. Uchwa豉 Nr XXVI/96/2012 w sprawie zatwierdzenia "Planu rozwoju miejscowo軼i Kalnica na lata 2012-2017"
 49. Uchwa豉 Nr XXVI/97/2012 w sprawie Regulaminu utrzymania czysto軼i i porz康ku na terenie Gminy Cisna
 50. Uchwa豉 Nr XXVI/98/2012 w sprawie odbierania odpad闚 komunalnych od w豉軼icieli nieruchomo軼i, na kt鏎ych nie zamieszkuj mieszka鎍y a powstaj odpady komunalne
 51. Uchwa豉 Nr XXVI/99/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia op豉ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysoko軼i tej op豉ty i stawki op豉ty za pojemniki
 52. Uchwa豉 Nr XXVI/100/2012 w sprawie: terminu, cz瘰totliwo軼i i trybu uiszczania op豉ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 53. Uchwa豉 Nr XXVI/101/2012 w sprawie szczeg馧owego sposobu i zakresu 鈍iadczenia us逝g w zakresie odbierania odpad闚 komunalnych od w豉軼icieli nieruchomo軼i i zagospodarowania tych odpad闚 w zamian za uiszczon przez w豉軼iciela nieruchomo軼i op豉t za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 54. Uchwa豉 Nr XXVI/102/2012 w sprawie okre郵enia wzoru deklaracji o wysoko軼i op豉ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 55. Uchwa豉 Nr XXVII/103/2012 Rady Gminy w Cisnej w sprawie wprowadzenia zmian w bud瞠cie gminy w 2012 roku
 56. Uchwa豉 Nr XXVII/104/2012 Rady Gminy w Cisnej w sprawie zmiany w Wiloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cisna