MENU
WŁADZE BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
KONKURSY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - POCZĄTEK KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - KONIEC KADENCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BUDŻET GMINY
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY
Uchwały 2008
Uchwały 2009
Uchwały 2010
Uchwały 2011
Uchwały 2012
Uchwały 2013
Uchwały 2014
Uchwały 2015
Uchwały 2016
Uchwały 2017
Uchwały 2018
Uchwały 2019
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY CISNA 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2011
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    Uchwały 2012
Liczba odwiedzin kategorii: 1623 
 
Załączniki:

 1. Uchwała Nr XV/49/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cisna
 2. Uchwała budżetowa Nr XV/50/2012
 3. Uchwała Nr XV/51/2012 w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu szkół w Cisnej - Szkoły Podstawowej Nr 1 im. A. Fredry poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Wetlinie z oddziałem przedszkolnym
 4. Uchwała Nr XV/52/2012 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Grupy Regionalnej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego- Grupa Bieszczadzka
 5. Uchwała Nr XVI/53/2012 w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisna
 6. Uchwała Nr XVI/54/2012 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Cisnej - Szkoły Podstawowej Nr 1 im. A. Fredry poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Wetlinie z oddziałem przedszkolnym
 7. Uchwała Nr XVI/55/2012 w sprawie przyjęcia Planu wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2012
 8. Uchwała Nr XVI/56/2012 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Budżetu i Finansów, Komisji ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Handlu, Komisji ds. Zdrowia, Pomocy Społecznej, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury oraz Komisji ds. Turystyki i Sportu
 9. Uchwała Nr XVI/57/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2012 roku
 10. Uchwała Nr XVI/58/2012 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
 11. Uchwała Nr XVI/59/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cisna
 12. Uchwala Nr XVII/60/2012 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Cisna"
 13. Uchwała Nr XVII/61/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2012 roku
 14. Uchwała Nr XVII/62/2012 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013
 15. Uchwała Nr XVII/63/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 16. Uchwała Nr XVIII/64/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 17. Uchwała Nr XVIII/65/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 18. Uchwała Nr XVIII/66/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne
 19. Uchwała Nr XVIII/67/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2012 roku
 20. Uchwała Nr XVIII/68/2012 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Cisna
 21. Uchwała Nr XIX/69/2012 zmieniająca uchwałę Nr XVII/60/2012 Rady Gminy w Cisnej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego "Czas na aktywność w Gminie Cisna"
 22. Uchwała Nr XX/70/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok
 23. Uchwała Nr XX/71/2012 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011
 24. Uchwała Nr XX/72/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2012 roku
 25. Uchwała Nr XX/73/2012 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cisna
 26. Uchwała Nr XX/74/2012 w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych
 27. Uchwała Nr XXI/75/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2012 roku
 28. Uchwała Nr XXII/76/2012 w sprawie założenia Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Cisnej
 29. Uchwała Nr XXII/77/2012 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez punkt przedzkolny prowadzony przez Gminę Cisna
 30. Uchwała Nr XXII/78/2012 w sprawie ustalenia tygodniowego wymiary godzin nauczycieli realizujących etat łączony zatrudnionych w szkołch i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cisna
 31. Uchwała Nr XXII/79/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2012 roku
 32. Uchwała Nr XXII/80/2012 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Cisna" złożonego w ramach Priorytetu IX POKL Działania nr 9.1 Poddziałania 9.1.2
 33. Uchwała Nr XXIII/81/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2012 roku
 34. Uchwała Nr XXIII/82/2012 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cisna
 35. Uchwała Nr XXIV/83/2012 w sprawie podziału gminy Cisna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych w każdym okręgu wyborczym
 36. Uchwała Nr XXIV/84/2012 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXII/76/2012 z dnia 31.08.2012r
 37. Uchwała Nr XXIV/85/2012 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości
 38. Uchwała Nr XXIV/86/2012 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do pełnienia funkcji członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Lesku
 39. Uchwała Nr XXIV/87/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2012 roku
 40. Uchwała Nr XXIV/88/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy
 41. Uchwała Nr XXIV/89/2012 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i trybu jej poboru
 42. Uchwała Nr XXV/90/2012 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do pełnienia funkcji członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku
 43. Uchwała Nr XXV/91/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Cisna 1/2004" w Gminie Cisna
 44. Uchwała Nr XXV/92/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
 45. Uchwała Nr XXV/93/2012 w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Cisnej realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 46. Uchwała Nr XXV/94/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2012r
 47. Uchwała Nr XXVI/95/2012 w sprawie zatwierdzenia "Planu rozwoju miejscowości Dołżyca na lata 2012-2017"
 48. Uchwała Nr XXVI/96/2012 w sprawie zatwierdzenia "Planu rozwoju miejscowości Kalnica na lata 2012-2017"
 49. Uchwała Nr XXVI/97/2012 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cisna
 50. Uchwała Nr XXVI/98/2012 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
 51. Uchwała Nr XXVI/99/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemniki
 52. Uchwała Nr XXVI/100/2012 w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 53. Uchwała Nr XXVI/101/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 54. Uchwała Nr XXVI/102/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 55. Uchwała Nr XXVII/103/2012 Rady Gminy w Cisnej w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2012 roku
 56. Uchwała Nr XXVII/104/2012 Rady Gminy w Cisnej w sprawie zmiany w Wiloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cisna