MENU
WŁADZE BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
KONKURSY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - POCZĄTEK KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - KONIEC KADENCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BUDŻET GMINY
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY
Uchwały 2008
Uchwały 2009
Uchwały 2010
Uchwały 2011
Uchwały 2012
Uchwały 2013
Uchwały 2014
Uchwały 2015
Uchwały 2016
Uchwały 2017
Uchwały 2018
Uchwały 2019
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY CISNA 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2011
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    Uchwały 2011
Liczba odwiedzin kategorii: 1335 
 
Załączniki:

 1. Uchwała Budżetowa Nr V/8/2011
 2. Uchwała Nr V/9/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cisna.
 3. Uchwała Nr V/10/2011 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na lata 2011-2014
 4. Uchwała Nr V/11/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na lata 2011-2014.
 5. Uchwała Nr V/12/2011 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2014.
 6. Uchwała Nr V/13/2011 w sprawie określania trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego Funkcjonowania.
 7. Uchwała Nr VI/14/2011 w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012.
 8. Uchwała Nr VI/15/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 9. Uchwała Nr VI/16/2011 w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cisna.
 10. Uchwała Nr VI/17/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2011 roku.
 11. Uchwała Nr VI/18/2011 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości.
 12. Uchwała Nr VI/19/2011 w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Gminy, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Budżetu i Finansów, Komisji ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Handlu, Komisji ds. Zdrowia, Pomocy Społecznej, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury oraz Komisji ds. Turystyki i Sportu.
 13. Uchwała Nr VII/20/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 14. Uchwała Nr VII/21/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2011 roku.
 15. Uchwała Nr VIII/22/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok
 16. Uchwała Nr VIII/23/2011 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010
 17. Uchwała Nr VIII/24/2011 w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Cisna 1/2004" w gminie Cisna
 18. Uchwała Nr VIII/25/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2011 roku
 19. Uchwała Nr VIII/25/2011 w sprawie przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisna na lata 2011-2016"
 20. Uchwała Nr VIII/27/2011 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cisna
 21. Uchwała Nr VIII/28/2011 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości
 22. Uchwała Nr IX/30/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cisna
 23. Uchwała Nr IX/31/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2011 roku
 24. Uchwała Nr X/32/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2011 roku
 25. Uchwała Nr X/32/2011 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cisna za I półrocze roku budżetowego, w tym i przebiegu i realizacji przedsięwzięć w niej ujętych
 26. Uchwała Nr X/34/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cisna
 27. Uchwała Nr XI/35/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2011 roku
 28. Uchwała Nr XI/36/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
 29. Uchwała Nr XII/37/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2011 roku
 30. Uchwała Nr XII/38/2011 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością
 31. Uchwała Nr XII/39/2011 w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
 32. Uchwała Nr XII/40/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 33. Uchwała Nr XIV/41/2011 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i trybu jej poboru
 34. Uchwała Nr XII/42/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy
 35. Uchwała Nr XII/43/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej w wysokości stawek opłaty miejscowej oraz trybu jej pobierania
 36. Uchwała Nr XIII/44/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
 37. Uchwała Nr XIII/45/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2011 roku
 38. Uchwała Nr XIII/46/2011 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do pełnienia funkcji członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku
 39. Uchwała Nr XIV/47/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2011 roku
 40. Uchwała Nr XIV/48/2011 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Cisna nieruchomości położonych w miejscowościach Dołżyca i Liszna