MENU
WŁADZE BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
KONKURSY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - POCZĄTEK KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - KONIEC KADENCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BUDŻET GMINY
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY
Uchwały 2008
Uchwały 2009
Uchwały 2010
Uchwały 2011
Uchwały 2012
Uchwały 2013
Uchwały 2014
Uchwały 2015
Uchwały 2016
Uchwały 2017
Uchwały 2018
Uchwały 2019
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY CISNA 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2011
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    Uchwały 2009
Liczba odwiedzin kategorii: 1283 
 
Załączniki:

 1. Uchwała Nr XXVI/125/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisnej.
 2. Uchwała Nr XXVI/126/2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
 3. Uchwała Nr XXVI/127/2009 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości.
 4. Uchwała Nr XXVI/128/2009 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Cisna na lata 2009-1015.
 5. Uchwała Nr XXVI/129/2009 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leskiego.
 6. Uchwała Nr XXVI/130/2009 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Lesku.
 7. Uchwała Nr XXVI/131/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku
 8. Uchwała Nr XXVI/132/2009 w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet.
 9. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Cisna za 2008 rok.
 10. Uchwała Nr XXVII/133/2009 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cisna za rok 2008.
 11. Uchwała Nr XXVII/134/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie.
 12. Uchwała Nr XXVII/135/2009 w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Gminy, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Budżetu i Finansów, Komisji ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony środowiska i Handlu, Komisji ds. Zdrowia, Pomocy Socjalnych, Oświaty i Kultury oraz Komisji ds. Turystyki i Sportu.
 13. Uchwała Nr XXVII/136/2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
 14. Uchwała Nr XXVII/137/2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
 15. Uchwała Nr XXVII/138/2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
 16. Uchwała Nr XXVII/139/2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
 17. Uchwała Nr XXVII/140/2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
 18. Uchwała Nr XXVII/141/2009 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleń pożarniczych.
 19. Uchwała Nr XXVII/142/2009 w sprawie opłat za usługi w szkolnych schroniskach młodzieżowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cisna.
 20. Uchwała Nr XXVII/143/2009 w sprawie wystąpienia do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o przekazanie nieruchomości na rzecz mienia komunalnego.
 21. Uchwała Nr XXVIII/144/2009 w sprawie regulaminu określającego wysokości dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 22. Uchwała Nr XXVIII/145/2009 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Cisna na lata 2009-2015.
 23. Uchwała Nr XXVIII/146/2009 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy miejscowości Wetlina na lata 2008-2015"
 24. Uchwała Nr XXVIII/147/2009 w sprawie wyznaczenia miejsc poboru kruszywa z dna rzeki w granicach powszechnego korzystania z wód na terenie Gminy Cisna w roku 2009.
 25. Uchwała Nr XXVIII/148/2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
 26. Uchwała Nr XXVIII/149/2009 zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
 27. Uchwała Nr XXVIII/150/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 28. Uchwała Nr XXVIII/151/2009 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienia od obowiązku przetargowego wydzierżawienia nieruchomości.
 29. Uchwała Nr XXVIII/152/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 30. Uchwała Nr XXVIII/153/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku.
 31. Uchwała Nr XXVIII/154/2009 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 32. Uchwała Nr XXIX/155/2009 w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Cisna na lata 2009-2015.
 33. Uchwała Nr XXiX/156/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku.
 34. Uchwała Nr XXIX/157/2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
 35. Uchwała Nr XXIX/158/2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 36. Uchwała Nr XXIX/159/2009 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu "Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka w gminach: Cisna , Lesko, Komańcza i Tyrawa Wołoska" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 37. Uchwała Nr XXIX/160/2009 w sprawie wyznaczenia miejsc poboru kruszywa z dna rzeki w granicach powszechnego korzystania z wód na terenie Gminy Cisna w roku 2009.
 38. Uchwała Nr XXX/161/20zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisnej.
 39. Uchwała Nr XXX/162/2009 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza.
 40. Uchwała Nr XXX/163/2009 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości.
 41. Uchwała Nr XXX/164/20zmieniającą uchwałę NR XXVI/129/2009 z dnia 12 marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie pomocy finansowej dla Powiatu Leskiego.
 42. Uchwała Nr XXX/165/2009 w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie pomocy finansowej dla Powiatu Leskiego.
 43. Uchwała Nr XXX/166/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku.
 44. Uchwała Nr XXXI/167/2009 zmieniający uchwałę w sprawie opłaty miejscowej i wysokości stawek opłaty miejscowej oraz trybu jej pobierania.
 45. Uchwała Nr XXXI/168/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy.
 46. Uchwała Nr XXXI/169/2009 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i trybu jej poboru.
 47. Uchwała Nr XXXI/170/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 48. Uchwała Nr XXXI/171/2009 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości.
 49. Uchwała Nr XXXI/172/2009 zmieniającej Wieloletni Program Inwestycji Gminy Cisna na lata 2009-2015.
 50. Uchwała Nr XXXI/173/2009 w sprawie przystąpienia Gminy Cisna do Lokalnej Grupy Rybackiej "STARZAWA" z siedzibą w Stubnie.
 51. Uchwała Nr XXXI/174/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku.
 52. Uchwała Nr XXXI/175/2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 53. Uchwała Nr XXXII/176/2009 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/130/2009 r. Rady Gminy w Cisnej z dnia 12 marca 2009 r. dot. udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez SPZOZ w Lesku.
 54. Uchwała Nr XXXII/177/2009 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez Wójta Gminy Wykraczającego poza rok budżetowy 2009.
 55. Uchwała Nr XXXII/178/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w roku 2009 roku.
 56. Uchwała budżetowa Nr XXXII/179/2009
 57. Uchwała Nr XXXII/180/2009 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych.
 58. Uchwała Nr XXXII/181/2009 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 59. Uchwała Nr XXXII/182/2009 w sprawie przystąpienia Gminy Cisna do realizacji projektu: "Modernizacja systemu zapobiegania i zwalczania zagrożeń poprzez wzmocnienia zasobów sprzętowych w Powiecie Leskim"