MENU
WŁADZE BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
KONKURSY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - POCZĄTEK KADENCJI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 - KONIEC KADENCJI
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
BUDŻET GMINY
OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZARZĄDZENIA
Zarządzenia 2008
Zarządzenia 2009
Zarządzenia 2010
Zarządzenia 2011
Zarządzenia 2012
Zarządzenia 2013
Zarządzenia 2014
Zarządzenia 2015
Zarządzenia 2016
Zarządzenia 2017
Zarządzenia 2018
Zarządzenia 2019
UCHWAŁY
OCHRONA ŚRODOWISKA
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY CISNA 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY PREZYDENCKIE 2015
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2011
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    Zarządzenia 2016
Liczba odwiedzin kategorii: 1311 
 
Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Cisna z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu gminy Cisna na 2016 rok.
 2. Zarządzenie Nr 58/2016 Szefa Obrony Cywilnej - Wójta Gminy Cisna z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Cisna w 2016 roku.
 3. Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Cisna z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia wartości kwotowej jednego punktu dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Cisna.
 4. Zarządzenie Nr 60/2016 Wójta Gminy Cisna z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie wyznaczenia jednostki do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.
 5. Zarządzenie Nr 61/2016 Wójta Gminy Cisna z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia zasad postępowania pracowników Urzędu Gminy Cisna wykonujących czynności na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych.
 6. Zarządzenie Nr 62/2016 Wójta Gminy Cisna z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie ustanowienia Polityki Antykorupcyjnej Urzędu Gminy Cisna.
 7. Zarządzenie Nr 63/2016 Wójta Gminy Cisna z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie zasad działań antykorupcyjnych i przyjmowania prezentów.
 8. Zarządzenie Nr 64/2016 Wójta Gminy Cisna z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych oraz wydawania w tych sprawach decyzji.
 9. Zarządzenie Nr 65/2016 Wójta Gminy Cisna z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie przeniesienia na stanowisko obsługi administracyjnej postępowania w zakresie świadczenia wychowawczego - program Rodzina 500+.
 10. Zarządzenie Nr 66/2016 Wójta Gminy Cisna z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Cisnej Cisna 58 38-607 Cisna.
 11. Zarządzenie Nr 67/2016 Wójta Gminy Cisna z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej.
 12. Załącznik do zarządzenia Nr 67/2016 Wójta Gminy Cisna z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej.
 13. Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Cisna z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej.
 14. Zarządzenie Nr 69/2016 Wójta Gminy Cisna z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2016 roku.
 15. Zarządzenie Nr 70/2016 Wójta Gminy Cisna z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki zaliczeniowej za pobraną zimną wodę pitną przez odbiorców indywidualnych i podmioty gospodarcze w miejscowości Dołżyca z ujęcia wody będącego własnością Gminy Cisna.
 16. Zarządzenie Nr 71/2016 Wójta Gminy Cisna z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2016 roku.
 17. Zarządzenie Nr 72/2016 Wójta Gminy Cisna z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie dokonania zmiany składu komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej.
 18. Zarządzenie Nr 73/2016 Wójta Gminy Cisna z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Cisna, gm. Cisna.
 19. Zarządzenie Nr 74/2016 Wójta Gminy Cisna z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
 20. Zarządzenie Nr 75/2016 Wójta Gminy Cisna z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad i terminów rozliczeń z budżetem Gminy oraz zasad sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych w zakresie dochodów i wydatków.
 21. Zarządzenie Nr 76/2016 Wójta Gminy Cisna z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej.
 22. Zarządzenie Nr 77/2016 Wójta Gminy Cisna z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej za 2015 rok.
 23. Zarządzenie Nr 78/2016 Wójta Gminy Cisna z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkól w Cisnej.
 24. Zarządzenie Nr 79/2016 Wójta Gminy Cisna z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie wysokości rocznych stawek czynszu dzierżawnego gruntów będących w zasobie Gminy Cisna obowiązujących w roku 2016.
 25. Zarządzenie Nr 80/2016 Wójta Gminy Cisna z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 26. Zarządzenie Nr 81/2016 Wójta Gminy Cisna z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 78/2016.
 27. Zarządzenie Nr 82/2016 Wójta Gminy Cisna z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Cisnej.
 28. Zarządzenie Nr 83/2016 Wójta Gminy Cisna z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2016 roku.
 29. Zarządzenie Nr 84/2016 Wójta Gminy Cisna z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie ustalenia minimalnych rocznych stawek czynszu dzierżawnego gruntów będących w zasobie Gminy Cisna obowiązujących w roku 2016.
 30. Zarządzenie Nr 85/2016 Wójta Gminy Cisna z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2016 roku.
 31. Zarządzenie Nr 86/2016 Wójta Gminy Cisna z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia wartości kwotowej jednego punktu dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Cisna.
 32. Zarządzenie Nr 87/2016 Szefa Obrony Cywilnej Gminy Cisna z dnia 19 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Cisna.
 33. Zarządzenie Nr 88/2016 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 30 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2016 roku.
 34. Zarządzenie Nr 89/2016 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 21 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2016 roku.
 35. Zarządzenie Nr 90/2016 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie powołania Gminne Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 36. Zarządzenie Nr 91/2016 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 37. Zarządzenie Nr 92/2016 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2016 roku.
 38. Zarządzenie Nr 93/2016 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, dostarczania odzieży roboczej, środków higieny osobistej, napojów, okularów ochronnych oraz wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą.
 39. Zarządzenie Nr 94/2016 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2016 roku.
 40. Zarządzenie Nr 95/2016 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przeniesienia na stanowisko dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Cisnej i głównego księgowego Centrum Usług Wspólnych w Cisnej.
 41. Zarządzenie Nr 96/2016 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Cisna i jej jednostkach budżetowych.
 42. Zarządzenie Nr 97/2016 Wójta Gminy w Cisnej z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji.